5-8 minut

5 wyzwań biznesowych dla których odpowiedzią może być chmura

Rozwiązania dostępne w chmurze zapewniają przedsiębiorstwom między innymi elastyczność, usprawnioną pracę grupową i pozwalają obniżać koszty. Korzyści te przedstawiane są jednak najczęściej od strony technologicznej. Tym razem przyjrzymy się im się od strony biznesu, pokazując przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie przedsiębiorstwa i jak mogą im sprostać korzystając z możliwości, które daje chmura.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
  1. DLACZEGO CHMURA JEST ODPOWIEDZIĄ NA WZROST KOSZTÓW DZIAŁANIA BIZNESU?
  2. W JAKI SPOSÓB ROZWIĄZANIA W CHMURZE POMAGAJĄ W ZABEZPIECZENIU CIĄGŁOŚCI BIZNESOWEJ?
  3. JAK CHMURA POMAGA PRZEDSIĘBIORSTWOM DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW RYNKOWYCH?
  4. JAK CHMURA UŁATWIA FIRMOM PRACĘ GRUPOWĄ?
  5. JAKIE DOWODY ŚWIADCZĄ O TYM, ŻE CHMURA ZAPEWNIA PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ?

Wyzwanie 1: Wzrost kosztów działalności w biznesie

Z roku na rok przedsiębiorstwa wydają coraz więcej na obsługę informatyczną. Według analizy przeprowadzonej przez Gartnera1 światowe nakłady na IT wyniosły w 2021 r 4,2 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 8,6% w porównaniu do 2020 r. Tak istotny wzrost wydatków na infrastrukturę, produkty IT i usługi stanowi znaczące obciążenie dla przedsiębiorstw. Najwięcej, bo aż o 11,7 procent wzrosły wydatki na oprogramowanie. Czy chmura może przyczynić się do lepszego gospodarowania budżetem przeznaczanym na IT i czy da się dzięki niej ograniczyć koszty? Przykłady organizacji, które postawiły na chmurę i osiągnęły dzięki niej oszczędności świadczą dobitnie o tym, że jest to możliwe.

Chmura, zwłaszcza publiczna, ze względu na jej elastyczność pozwala dostosować koszty infrastruktury IT do bieżących potrzeb. Wraz ze wzrostem biznesu i nadążając za sezonowymi wahaniami zapotrzebowania, można dzięki niej efektywniej gospodarować zasobami obliczeniowymi serwerów. Jednak ze względu na wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa danych, stosowanie public cloud nie zawsze jest możliwe. Rozwiązaniem w tym przypadku jest chmura hybrydowa, spajająca korzyści public i private cloud. Przykładem instytucji, której udało się skutecznie połączyć public cloud i private cloud jest Ministerstwo Finansów2, które wdrożyło system Jednolitego Pliku Kontrolnego unifikując infrastrukturę publiczną w chmurze oraz zasoby własnego centrum danych. Chmura publiczna zapewnia w tym przypadku dostęp do znaczących mocy obliczeniowych, których samodzielne dostarczanie byłoby dla ministerstwa bardziej kosztowne. W zastosowanym rozwiązaniu dane przesyłane do urzędu poprzez chmurę są całkowicie chronione i zabezpieczone przed dostępem do nich przez nieupoważnione podmioty. Jednocześnie, możliwe jest elastyczne rozszerzanie zasobów obliczeniowych stosowanych w chmurze publicznej.

Szukając właściwego rozwiązania w obszarze cloud warto zwrócić uwagę na możliwości operatorów telekomunikacyjnych. Tworzenie hybrydy chmury prywatnej i publicznej oraz sposobność do obniżenia dzięki temu kosztów zapewniają usługi T‑Mobile. Pozwalają one połączyć rozwiązanie Private Cloud z chmurą publiczną Azure. Zastosowanie usługi Cloud on Edge w ramach rozwiązań T‑Mobile zapewnia skrócenie ścieżki dostępu do zasobów w chmurze, umożliwia zminimalizowanie opóźnienia transferu danych i poprawia wydajność. Cloud on Edge obejmuje nie tylko Microsoft Azure, ale zapewnia bezpośredni dostęp do wielu chmur, w tym m.in. Google Cloud, AWS, a także Deutsche Telekom Cloud i Salesforce.

Wyzwanie 2: Wzrost zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i ciągłością usług biznesowych

Według badania KPMG „Barometr cyberbezpieczeństwa”3 w 2020 roku 64% organizacji w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa. Jednocześnie 55% badanych firm odczuwało wzrost ryzyka wystąpienia cyberataków. Czy rozwiązania w chmurze mogą poprawić stan bezpieczeństwa firmy? Odpowiedź na to pytanie także jest twierdząca.

Według badania „Cloud Security 2021” przeprowadzonego przez Computerwoche i CIO około 60%4 firm postrzega chmurę jako szansę na poprawę bezpieczeństwa. Łatwo wytłumaczyć skąd wzięła się ta odpowiedź i w jaki sposób chmura przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa danych. Jeśli organizacja nie inwestuje w rozwiązanie do przetwarzania w chmurze, znacząca część cennych danych jest nierozerwalnie związana z komputerami biurowymi i laptopami użytkowników, na których się znajdują. W efekcie, zwykła awaria dysku w desktopie, zagubienie urządzenia lub kradzież może spowodować trwałą ich utratę. W przypadku, gdy dane użytkowników nie są dostępne w chmurze, zwiększa się ryzyko utraty wszystkich informacji zapisanych lokalnie na dysku. Dzięki serwerom plików znajdującym się w chmurze wszystkie przesyłane tam informacje pozostają zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i łatwo dostępne z dowolnego komputera dysponującego połączeniem internetowym.

W systemach działających w oparciu o serwery, mechanizmów bezpieczeństwa dostarcza połączenie zasobów infrastrukturalnych przechowywanych w chmurze prywatnej lub hybrydowej. Przykładem takiego rozwiązania może być połączona poprzez Data Center Interconnect sieć centrów danych T‑Mobile. Rozwiązane to umożliwia stałą komunikację między data center Piaseczno, CPD Szlachecka B w Warszawie oraz data center w Krakowie. Połączenie wszystkich centrów danych T‑Mobile umożliwia dostarczanie bezpiecznych usług w oparciu o mechanizmy georedundancji i zapewnia klientom ciągłość pracy (business continuity).

Wyzwanie 3: Potrzeba elastyczności i dostosowania do zmieniających się potrzeb rynkowych

W porównaniu z hostingiem systemów na serwerze lokalnym chmura zapewnia firmom większą elastyczność. Podczas kiedy w tradycyjnych architekturach przedsiębiorstwo musi za każdym razem przechodzić złożoną i kosztowną aktualizację infrastruktury IT, w przypadku chmury jest to o wiele prostsze. Zawsze, kiedy biznes potrzebuje dodatkowych zasobów, usługa oparta na chmurze jest w stanie prawie natychmiast zaspokoić to zapotrzebowanie. Ta zwiększona swoboda i elastyczność może znacząco wpłynąć na ogólną wydajność organizacji. W ankiecie przeprowadzonej w 2020 roku przez PwC5 dotyczącej hybrydowego modelu chmury 70% respondentów jest zadowolona ze sposobów funkcjonowania w chmurze, a 37% dostrzega nowe możliwości, które oferuje technologia cloud.

Przetwarzanie w chmurze na poziomie aplikacji zapewnia wgląd do danych firmowych oraz systemów nie tylko z desktopów, ale także za pośrednictwem smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Ułatwia to dostęp do danych i dokumentów przedsiębiorstwa. Za pośrednictwem chmury można między innymi efektywnie zapewniać dostęp do informacji pracownikom sprzedaży, pracownikom zdalnym oraz współpracownikom z firm zewnętrznych.

Wyzwanie 4: Konieczność poprawy efektywności pracy grupowej

Dzięki platformie opartej na chmurze członkowie zespołów mogą bezpiecznie przeglądać i udostępniać informacje ponieważ rozwiązania te posiadają wbudowane mechanizmy pracy grupowej. Niektóre usługi działające w technologii cloud zapewniają także wspólne przestrzenie społecznościowe pozwalające łączyć pracowników w całej organizacji, zwiększając w ten sposób ich zaangażowanie.

Rozwiązania dedykowane do pracy grupowej zyskały na popularności szczególnie w ostatnim czasie. Według badania Gartner Digital Worker Experience Survey z 2021 r. prawie 80%6 pracowników korzysta z narzędzi do współpracy, w porównaniu z nieco ponad połową pracowników w 2019 r. Oznacza to wzrost o 44% na przestrzeni zaledwie dwóch lat. „Ponieważ znaczna liczba organizacji przeszła na hybrydowy model pracy, technologie oparte na chmurze wraz z narzędziami do współpracy stanowić będą rdzeń w wielu firmach, spełniając wymagania pracowników zdalnych i hybrydowych ” – twierdzi Christopher Trueman, główny analityk ds. badań w firmie Gartner.

Wyzwanie 5: Potrzeba zapewnienia firmie przewagi konkurencyjnej

Wprawdzie przetwarzanie w chmurze zyskuje na popularności, nadal jednak dość częstym przypadkiem są firmy preferujące przetwarzanie lokalne. Oznacza to jednak dla nich niższą produktywność, wyższe koszty i co za tym idzie – mniejszą konkurencyjność na zmiennym rynku. W przypadku technologii serwerowych wdrażanie rozwiązań informatycznych w środowisku chmury jest dużo prostsze i pozwala także na łatwą rozbudowę zasobów w miarę pojawiających się potrzeb. Łatwiej jest także panować nad kosztami i planować rozwój. Badanie Accenture7 przeprowadzone wśród około 4000 zarządzających biznesem i IT wykazało, że prawie 65% respondentów zauważyło średnio do 10% oszczędności kosztów po przejściu na chmurę.

Podsumowanie

Przypomnijmy w jaki sposób chmura pomaga firmom zmagać się z wyzwaniami w biznesie:

  • Według Gartnera światowe nakłady na IT wyniosły w 2021 r 4,2 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 8,6% w porównaniu do 2020 r. Chmura ułatwia znaczące obniżenie tych kosztów. Przykładem instytucji, której udało się skutecznie połączyć public cloud i private cloud jest Ministerstwo Finansów
  • Według badania „Cloud Security 2021” Computerwoche i CIO około 60% firm postrzega chmurę jako szansę na poprawę bezpieczeństwa. Organizacja, która nie inwestuje w rozwiązania w chmurze naraża się na zdarzenia powodujące, że zwykła awaria dysku w desktopie, zagubienie urządzenia lub kradzież może spowodować trwałą utratę danych
  • Chmura zapewnia większą elastyczność w porównaniu z hostingiem systemów na serwerze lokalnym. W ankiecie PwC dotyczącej hybrydowego modelu chmury 70% respondentów jest zadowolona ze sposobów funkcjonowania w chmurze, a 37% dostrzega nowe możliwości, które oferuje technologia cloud
  • Dzięki chmurze członkowie zespołów mogą bezpiecznie przeglądać i udostępniać informacje. Według Gartner Digital Worker Experience Survey z 2021 r. prawie 80% pracowników korzysta z narzędzi do współpracy. Oznacza to wzrost o 44% na przestrzeni dwóch lat

1https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-14-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-9-percent-2021

2https://www.computerworld.pl/news/VAT-splywa-z-chmury,407557.html

3https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2021/04/raport-barometr-cyberbezpieczenstwa-2020-covid-19-przyspiesza-cyfryzacje-firm.html

4https://www.computerwoche.de/a/das-bild-von-cloud-sicherheit-stimmt-noch-nicht,3550978

5https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/cloud/covid19-cloud-infrastructure.html

6https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019

7https://www.accenture.com/us-en/insights/cloud/cloud-continuum

Private Cloud

Ten artykuł dotyczy produktu

Private Cloud

Przejdź do produktu

Data publikacji: 18.02.2022

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail