Analiza Ruchu Big Data

Stań się liderem w swojej branży dzięki zaawansowanym analizom Big Data.

We współczesnym świecie wykorzystywanie danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu i budowania pozycji rynkowej firmy. T-Mobile jako jedyny operator łączy nowoczesną technologię
z komercyjnym wykorzystaniem danych. Korzystając z naszych analiz Big Data masz dostęp do informacji o całym przekroju populacji i zasięgu ogólnokrajowym.

Blockchain

Oferta

Dane z analizy dostarczamy w formie zagregowanych i zanonimizowanych danych liczbowych i/lub w formie kompleksowego raportu z wizualizacją danych. Każdą analizę tworzymy w oparciu o indywidualne potrzeby biznesowe Klienta i jego branżę. W sporządzaniu analiz możemy oprzeć się na danych z ostatnich 12 miesięcy.

Nasze analizy zawierają następujące informacje:

Skala ruchu

Reprezentatywna liczba użytkowników sieci T-Mobile, pozwala ustalić średnią liczbę wizyt oraz ich powtarzalność w danym miejscu, poznać wielkość grupy docelowej, przeanalizować działanie kampanii promocyjnych i wyznaczyć cele marketingowe na przyszłość.

Współ-
odwiedzanie

Możliwość poznania innych miejsc i lokalizacji odwiedzanych przez użytkowników sieci T-Mobile zauważonych w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

Źródła ruchu

Siła oddziaływania obiektu handlowego dzięki wykorzystaniu danych catchment area.

Profile

Możliwość poznania profilu użytkowników sieci T-Mobile opartego o zanonimizowane i zagregowane dane behawioralne.

Potencjał strefy

Możliwość oszacowania szansy powodzenia biznesu, poprzez weryfikację potencjału wybranego obszaru, opartą na danych behawioralnych i lokalizacyjnych.

Usługi dodatkowe
i opcje rozbudowy

 • Antyfraud Api

  Usługa umożliwiająca wykrywanie zachowań antyfraudowych, w tym kradzieży tożsamości. W zależności od potrzeb biznesowych Klienta dajemy możliwość autoryzacji użytkownika, jego scoringu, a także informacji czy w ostatnim czasie była wymieniana karta SIM.

 • Mobile Advertising

  Unikalne rozwiązanie reklamowe, polegające na dystrybucji wiadomości reklamowych SMS/MMS/Mail do specjalnie wyselekcjonowanej dla Ciebie bazy danych użytkowników sieci T-Mobile ze zgodą marketingową. Selekcja kontaktów odbywa się w oparciu o analizę Big Data, dzięki czemu masz pewność dopasowania grupy odbiorców do swoich potrzeb.

Proces przetwarzania
oraz udostępniania danych

 • Zbieranie i anonimizacja
  danych z sieci operatora

  Weryfikacja danych z różnych źródeł, w tym danych sieciowych.

 • Przetwarzanie oraz
  analizy danych

  Dane są anonimizowane i agregowane oraz łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

 • Business
  intelligence

  Dane podlegają analizie aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby biznesowe Klienta.

 • Dane on-line /
  dane off-line

  Dane przekazywane są w formie raportu, zawierającego m.in.:

  • liczebność danej strefy,
  • ruch turystyczny,
  • analizę przemieszczeń.

Big Data
w zarządzaniu kryzysowym

Dzięki analizie anonimowych danych o przemieszczaniu się milionów telefonów komórkowych uzyskujemy dostęp do unikalnych informacji o rozmieszczeniu i migracji ludności.

 

Przykładowe zastosowania
w zarządzaniu kryzysowym:

 • Monitorowanie imprez masowych

  1

  Informacja o liczbie oraz przepływie ludności przed, w czasie i po imprezie ma kluczowe znaczenie dla jej bezpieczeństwa.

 • Określenie liczby ludności w określonym przedziale czasowym

  2

  W odróżnieniu od ogólnodostępnych danych statystycznych, Analiza Ruchu Big Data T-Mobile pozwala oszacować z wysokim prawdopodobieństwem faktyczną liczbę ludności przebywającą np. w typowy dzień roboczy w centrum wielkiego miasta. W przypadku zagrożenia, czy incydentu terrorystycznego, taka informacja może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

 • Określanie liczby ludności w strefie zagrożenia

  3

  W przypadku skażenia powietrza kluczowe może być szybkie określenie faktycznej liczby ludności, do której należy dotrzeć ze środkami pomocy lub którą należy ewakuować.

 • Analizy danych historycznych

  4

  Dane historyczne są analizowane w celu lepszej alokacji zasobów, przygotowania zabezpieczenia imprez czy przygotowania planów zarządzania kryzysowego.

Przykład analizy

Przykład analizy dotyczącej
zasięgu obiektu handlowego

 • 1

  Definicja obszaru behawioralnej strefy zasięgu (BCA) i jego porównanie ze strefą dojazdową i/lub innymi definicjami catchment area (jeśli zostały określone przez Klienta).

 • 2

  Podział strefy na centralną i drugorzędną w oparciu o analizę penetracji klientów regularnych.

 • 3

  Potencjał BCA określony przez:

  • liczbę mieszkańców,
  • liczbę miejsc pracy (populacja pracująca),
  • strukturę wiekową,
  • średnie zarobki,
  • średnią wielkość gospodarstwa,
  • strukturę zabudowy (domy jednorodzinne itp.).
 • 4

  Mapa penetracji – jaki odsetek mieszkańców poszczególnych okolic odwiedził centrum w analizowanym okresie.

 • 5

  Penetracja klientów lojalnych i okazjonalnych.

Mapa penetracji

Zalety produktu

Optymalizacja
kosztów

Zmniejszenie kosztów dzięki zaawansowanej analityce.

Dane
behawioralne

Dane o faktycznych zachowaniach ponad 6mln użytkowników sieci T-Mobile.

Profile klientów
i nie-klientów

Identyfikacja istniejącego i niewykorzystanego potencjału centrum.

Dopasowana
oferta

Elastyczna oferta dla aktualnych i przyszłych Klientów.

Catchment
behawioralny

Rzeczywista strefa oddziaływania Twojego biznesu.

Benchmarki
i porównania

Twój biznes na tle konkurencji.

Cross-usage

Przepływ klientów pomiędzy wybranymi lokalizacjami.

Dane
historyczne

Możliwość śledzenia trendów i zmian sytuacji na rynku.

Segmentacja
klientów

Różnicowanie klientów okazjonalnych i regularnych.

Poznaj sukcesy
naszych Klientów

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Wykorzystanie analizy ruchu Big Data do oszacowania ilości osób przebywających na terenie województwa, ich migracji oraz potencjału inwestycyjnego.

Materiały
do pobrania

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się z doradcą

Polecane treści

Zobacz wszystkie artykuły w strefie wiedzy

Pytania i odpowiedzi

Na czym bazuje T-Mobile przygotowując analizy Big Data?

T-Mobile przetwarza dane zanonimizowane o użytkownikach swojej sieci, którzy wyrazili na to zgodę, zgodnie z rozporządzeniem RODO. Zbieranie zgód jest procesem ciągłym, dzięki czemu nasza baza stale się powiększa.

Jakie dane są udostępniane przez T-Mobile?

Udostępniamy tylko analizy oparte o dane zanonimizowane i zagregowane do minimum 5 osób. Analizy pokazują wnioski z działań grupowych i wskazówki biznesowe, a nie pojedyncze działania użytkowników np. informacja, ile osób przebywało w godzinach szczytu w centrum miasta i jaki był ich profil demograficzny.

Jeśli T-Mobile bazuje na danych użytkowników jedynie swojej sieci, to czy taka próba jest miarodajna w perspektywie całego społeczeństwa?

Analizy, które przygotowujemy są oparte o największą próbę badawczą dostępną na rynku. Na tej podstawie dane są ekstrapolowane do poziomu całej populacji.

Co jest potrzebne do zamówienia analizy?

Każda analiza poprzedzona jest wywiadem z Klientem. Wiedząc jakie ma potrzeby biznesowe, dostosowujemy do nich zakres projektu. Zapraszamy do kontaktu z nami i omówienia
szczegółów usługi.

Dzień dobry!
w czym możemy pomóc?
5000
...