2-5 minut

Inwestycja we własne centrum danych czy zakup usług kolokacji infrastruktury serwerowej?

Decyzja o wyborze pomiędzy inwestycją w uruchomienie własnego centrum danych a skorzystaniem z usług kolokacji infrastruktury serwerowej nigdy nie jest oczywista. Biorąc jednak pod uwagę jedynie aspekty kosztowe, w większości przypadków korzystniejszy okazuje się wybór usług świadczonych przez wyspecjalizowanego operatora centrum danych.

Analiza całkowitych kosztów utrzymania centrum danych lub kosztów związanych z umieszczeniem i utrzymaniem serwerów w zewnętrznym ośrodku przetwarzania stanowi indywidualną kwestię dla każdej organizacji. Musi bowiem uwzględniać nie tylko potrzeby firmy w zakresie rodzaju i ilości serwerów lub szaf serwerowych, ale też możliwości inwestycyjne, kompetencyjne i uwarunkowania biznesowe oraz prawne.

Przy szacowaniu kosztów inwestycji we własny ośrodek przetwarzania danych należy wziąć pod uwagę nawet kilkadziesiąt czynników, w tym wydatki na zakup i utrzymanie nieruchomości, zakup niezbędnego wyposażenia, koszty eksploatacyjne centrum danych, opłaty za łącza sieciowe, koszty usług ochrony, a także wynagrodzenia dla pracowników budowanego ośrodka i posiadane w firmie kompetencje. Nie bez znaczenia są też koszty finansowania inwestycji. Jak każda inwestycja, budowa centrum danych wymaga przecież zamrożenia znacznych środków.

Dodatkowe koszty wynikają z konieczności stałej modernizacji centrów danych – technologie związane z przetwarzaniem danych, zasilaniem czy chłodzeniem rozwijają się w szybkim tempie, a to oznacza, że chęć nadążenia za pojawiającymi się możliwościami wymaga kolejnych, systematycznych nakładów finansowych. Wymiany infrastruktury oczywiście nie dokonuje się w cyklach rocznych, jednak aspekt ten powinien być również brany pod uwagę. Podobnie – kwestia wzrostu zapotrzebowania na zasoby IT, co oznacza, że projektowane centrum danych powinno uwzględniać nie tylko obecne potrzeby organizacji, ale też prognozy wymagań w określonej perspektywie czasu.

Z kolei rzetelna analiza kosztów usług kolokacji infrastruktury serwerowej powinna uwzględniać m.in. koszty instalacji, możliwości systematycznego zwiększania wykorzystywanej powierzchni, a także opłaty za samą usługę kolokacji. W przypadku usług kolokacji kwestie dotyczące finansowania schodzą na dalszy plan, ponieważ opłaty są rozliczane w określonych umową cyklach – np. miesięcznym – i stanowią dla organizacji koszt zmienny. Kolokacja zwalnia jednocześnie organizację z obowiązku posiadania kompetencji związanych z utrzymaniem ośrodka przetwarzania danych. Co ważne, infrastruktura dostępna w ramach usług kolokacji jest zazwyczaj osiągalna „od ręki”, podczas gdy uruchomienie własnego centrum danych może być nawet kwestią kilku lat.

Analiza kosztów

Według analiz firmy Audytel[1] średni koszt budowy i wyposażenia centrum przetwarzania danych, w przeliczeniu na 1 m.kw. powierzchni serwerowej budowanego ośrodka, sięga obecnie od kilkunastu do nawet 53 tys. zł i mocno zależy od skali inwestycji oraz założonego w projekcie stopnia redundancji infrastruktury krytycznej. Dodatkowo, na koszty budowy składa się też m.in. konieczność zakupu stosownych gruntów, doprowadzenia niezbędnej infrastruktury teletechnicznej oraz zakupu rozwiązań wynikających z indywidualnych preferencji. Oznacza to, że na sam projekt budowy centrum danych o powierzchni rzędu 500 m.kw. wydamy kilka lub kilkanaście milionów złotych. Pewne oszczędności można uzyskać dzięki wykorzystaniu posiadanej już przez firmę nieruchomości czy modernizacji istniejącego centrum danych. Nie zawsze są to jednak scenariusze możliwe do wykorzystania, a modernizacja i dostosowanie istniejącego budynku nierzadko okazuje się droższe i bardziej problematyczne niż wybudowanie nowego obiektu.

 

Kalkulacja całkowitych kosztów inwestycji w uruchomienie centrum danych powinna obejmować też koszty utrzymania i systematycznej rozbudowy takiego ośrodka w założonej perspektywie czasu. W sferze kosztów operacji centrum danych uwzględnić należy m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty potrzebnych usług zewnętrznych, opłaty za energię elektryczną i media, a także prognozę wzrostu potrzeb organizacji.

W przypadku organizacji o mniejszych potrzebach w zakresie centrum przetwarzania różnice pomiędzy kosztami uruchomienia własnego ośrodka a usługami kolokacji również będą znaczne. Przy założeniu, że ośrodek przetwarzania ma początkowo obsługiwać 5 szaf serwerowych o mocy 5 kW każda, a zarazem zapewniać wystarczający potencjał rozwoju i zdolność obsłużenia nawet kilkadziesiąt razy większej ilości szaf serwerowych w miarę nowych potrzeb biznesowych, tylko koszty budowy odpowiednio wyposażonego centrum danych sięgnąć mogą kilku milionów złotych. W praktyce, znaczne koszty związane z budową własnego ośrodka przetwarzania danych pochłania etap analizy potrzeb, planowania i projektowania budynku. Etap ten wymaga również specjalistycznych kompetencji, których nie posiada większość organizacji biznesowych. Na to nałożą się też koszty utrzymania i eksploatacji takiego ośrodka.


Podsumowując

W ogólnym rozrachunku usługi kolokacji wypadają najczęściej bardziej korzystnie od inwestycji w budowę oraz utrzymanie własnego ośrodka przetwarzania danych. Skala korzyści wynika m.in. z perspektywy czasu, której dotyczy analiza, a także potrzebnej powierzchni centrum danych. W praktyce, im mniejsze potrzeby organizacji w zakresie powierzchni takiego ośrodka, tym proporcjonalnie bardziej opłacalne staje się wykorzystanie usług kolokacji. Wynika to m.in. z – niezależnej od skali centrum danych – konieczności zapewnienia odpowiednich kompetencji oraz infrastruktury technicznej. Tymczasem wynagrodzenia pracowników centrum danych mają bardzo istotny udział w ogólnych kosztach utrzymania takiego ośrodka.

Jednocześnie, decyzja o wyborze usług kolokacji lub budowy własnego centrum przetwarzania powinna być zawsze poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb oraz kosztów. Istnieją bowiem branże, w których dość unikalne wymagania biznesowe lub regulacje prawne praktycznie wymuszają uruchomienie własnego centrum danych.

[1] BUDOWAĆ DATA CENTER CZY KUPOWAĆ USŁUGI? RAPORT BENCHMARKOWY.(C) Audytel SA 2016

Kolokacja Serwerów

Ten artykuł dotyczy produktu

Kolokacja Serwerów

Przejdź do produktu

Data publikacji: 25.08.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail