Case study
Analiza ruchu Big Data dla
Pomorskiego Biura
Planowania
Regionalnego

O instytucji

Współpracując z T-Mobile Polska, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego wraz ze wsparciem merytorycznym partnerów, przygotowało raport, „Analiza aktywności i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego i Trójmiasta w oparciu o zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowych w 2019 roku”.  Opracowanie powstało na podstawie danych pozyskanych od operatora.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego jest jednostką samorządową. Do jego najważniejszych działań należą zagospodarowanie przestrzenne oraz realizacja zadań dotyczących rozwoju regionalnego i ochrony środowiska. Opracowania przygotowywane przez interdyscyplinarny zespół są wykorzystywane przez ograny samorządu w procesach decyzyjnych obejmujących ład przestrzenny, zrównoważony i harmonijny rozwój województwa.

Partnerzy projektu

           
Biuro Rozwoju Gdańska
jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska. Realizuje powierzone zadania w zakresie planowania przestrzennego oraz rewitalizacji, do których należy przede wszystkim sporządzanie miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych, w tym transportowych, wykonywanych na polecenie władz Miasta Gdańska.


Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
to stowarzyszenie samorządowe, które skupia 59 miast, gmin i powiatów, obejmujących powierzchnię 1/3 województwa pomorskiego, na której mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. Obszarem działalności OMGGS jest: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. Od 2015 r. stowarzyszenie pełni rolę Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który koordynuje realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

              logo - miasto Gdynia
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
(BPPMG) jest jednostką budżetową miasta Gdyni. Biuro wykonuje zadania Gminy Miasta Gdyni w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. Do zadań statutowych należą: wykonywanie prac studialnych, projektowych i analitycznych w zakresie planowania przestrzennego, w szczególności sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zdaniem Klienta

„Ten projekt jest żywy. Opracowane dane udostępniamy powiatom i obszarom metropolitalnym. Naszym celem było stworzenie analizy nie tylko dla Gdańska, ale również całego województwa. Zależało nam, aby opracowanie było użyteczne i znalazło praktyczne zastosowanie. Teraz dane, po które zwracają się współpracujące z samorządem podmioty, są wykorzystywane lokalnie m.in. do tworzenia strategii transportu. Nie wykluczamy również stworzenia kolejnej analizy w ramach dalszego monitoringu zmian. Temat jest otwarty i przyszłościowy”

Barbara Birr

Inspektor wojewódzki, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Podjęte
wyzwanie

Głównym założeniem współpracy podjętej z T-Mobile Polska było oszacowanie rzeczywistej liczby osób przebywających w Trójmieście i okolicach oraz analiza ich migracji. Uzyskane od T-Mobile Polska dane z analizy ruchu Big Data zostały zestawione z oficjalnymi danymi dostarczanymi przez Główny Urząd Statystyczny i  są wykorzystywane w planowaniu infrastruktury drogowej, szynowej, organizacji komunikacji miejskiej oraz zarządzaniu przestrzenią.

Czego poszukiwał Klient?

Innowacyjny charakter projektu wymagał elastycznego partnera dającego możliwość wspólnego wypracowania nowych definicji niezbędnych do stworzenia analizy. Z uwagi na zmieniające się potrzeby badawcze niezwykle istotne było otwarte podejście do zgromadzonego materiału.

Jest to pierwsze tego typu opracowanie w województwie pomorskim oraz jedno z nielicznych w całym kraju.

Podjęte wyzwanie
 • Wymagania

 • Elastyczność i dostosowanie do bieżących potrzeb badawczych Elastyczność i dostosowanie do bieżących potrzeb badawczych
 • Indywidualne podejście do projektu Indywidualne podejście do projektu
 • wiarygodność Wiarygodność uzyskanego materiału badawczego

Zastosowane rozwiązania
i technologie

Analiza Big Data

Analiza Big Data

T-Mobile jako innowacyjny operator w Polsce ma możliwość wygenerowania i agregacji zanonimizowanych danych pozyskiwanych na podstawie indywidualnych umów abonenckich. Pozyskane informacje są wykorzystywane w ramach działającej infrastruktury operatora. Dzięki ścisłej współpracy z Klientem została opracowana metoda umożliwiająca oszacowanie liczby przemieszczeń ludności oraz definicje pozwalające na określenie liczby mieszkańców, użytkowników, turystów i odwiedzających poszczególne obszary.

Analizy ruchu Big Data są dostarczane przez T-Mobile w formie zagregowanych
i zanonimizowanych danych.
Istnieje również możliwość przygotowania kompletnego raportu
z wizualizacjami.

Opracowania zawierają informacje na temat:

 • Skali i źródła ruchu
 • Migracji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Potencjału odwiedzanego obszaru
 • Wizyt zagranicznych turystów

Wdrożenie

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, konieczne było projektowe podejście do współpracy. Wsłuchując się w potrzeby klienta, wspólnie z nim opracowaliśmy definicje niezbędne do pozyskania rzetelnych danych ze zbioru, którym dysponuje T-Mobile Polska.

Iteracyjne podejście umożliwiło wykonanie wiarygodnych obliczeń, które znajdują praktyczne zastosowanie w realnym funkcjonowaniu miast i powiatów województwa pomorskiego. Na każdym etapie projektu Klient miał pełne wsparcie ekspertów T-Mobile, a oferowana usługa była dostosowywana do bieżących potrzeb badawczych.

Korzyści dla Klienta

Nowe definicje badawcze

Wspólnie z ekspertami T-Mobile opracowano definicje umożliwiające identyfikację liczby mieszkańców, użytkowników, turystów i odwiedzających poszczególne obszary.

Realne wyniki

Udostępnione informacje pokazują rzeczywiste a nie deklarowane miejsca pobytu i zamieszkania. Uzyskane dane są dokładniejsze od oficjalnych pomiarów i mogą stanowić uzupełnienie dla statystyk prezentowanych przez GUS.

Uproszczenie procesu

Dane są pozyskiwane bez konieczności prowadzenia czasochłonnych i kosztownych badań w terenie.

Do pobrania

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się z doradcą

Sukcesy naszych
Klientów

 • Przedsiębiorstwo swoim biznesowym partnerom zapewnia kompleksowe wdrożenia oprogramowania niezbędnego do integracji kanałów sprzedaży, logistyki i systemów płatności.
  Zobacz case study
 • Aby zagwarantować najlepszą jakość swoich produktów, PLAST-FARB stawia na nowoczesną technologię. Dla firmy niezwykle istotne są rozwiązania zapewniające wysoką wydajność i skalowalność biznesu.
  Zobacz case study
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie to zakład zajmujący się wydobyciem i uzdatnianiem wody zarówno dla mieszkańców miasta, jak i części pobliskich gmin i przemysłu.
  Zobacz case study
 • Efektywne zarządzanie rozproszonymi lokalizacjami i najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania sieciowego SD-WAN dla METRANS.
  Zobacz case study
Dzień dobry!
w czym możemy pomóc?
5000
...