1-4 minut

Jak uniezależnić realizację projektów biznesowych od budżetu na IT?


Stosowane na coraz szerszą skalę projektowe podejście do zmian wymaga nowych rozwiązań po stronie IT. Odpowiedzią na kwestie budżetowania zakupu rozwiązań potrzebnych do realizacji kolejnych pomysłów okazuje się model chmury obliczeniowej.

Działy IT, dostarczając użytkownikom biznesowym niezbędnych dziś w pracy narzędzi, poddawane są ciągłej presji na podnoszenie efektywności działania i optymalizację wykorzystania kapitału. Sytuacja ta zmusza do systematycznego analizowania nakładów związanych z utrzymaniem i rozwojem środowiska IT pod kątem jego użyteczności biznesowej.

Stała presja na obniżanie kosztów funkcjonowania IT stoi w opozycji wobec wymagań związanych m.in. z koniecznością szybkiego dostarczania różnego rodzaju rozwiązań informatycznych na potrzeby kolejnych projektów biznesowych. Projektowy reżim działania biznesu stawia osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie infrastruktury IT w mało komfortowej sytuacji, wymagającej nierzadko ciągłego relokowania zasobów informatycznych pomiędzy projektami. Na to nakłada się również konieczność jednoznacznego i precyzyjnego rozliczania kosztów IT oraz przypisywania ich poszczególnym inicjatywom. W potrzeby te wpisuje się model cloud computing. Zastosowanie tzw. publicznej chmury obliczeniowej ułatwia realizację celów stawianych dziś działom IT w większości firm.

Infrastruktura pod projekt

Model publicznej chmury obliczeniowej przyjął założenie, że usługi IT realizowane są na podstawie rozwiązań utrzymywanych po stronie zewnętrznego dostawcy, a ich koszty rozliczane są proporcjonalnie do rzeczywiście użytych zasobów. W takim modelu użytkownik nie ponosi kosztów zakupu i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania. Płaci wyłącznie za ich użytkowanie.

Z perspektywy użytkownika biznesowego faktyczna lokalizacja wykorzystywanych narzędzi IT ma coraz mniejsze znaczenie – obecnie rozwiązania dostępne w modelu chmury zwykle spełniają wysokie normy bezpieczeństwa. Często są też zgodne z regulacjami prawnymi, typowymi dla poszczególnych branż. Powoduje to, że rozwiązania chmurowe mogą być obecnie postrzegane jako realna alternatywa dla usług IT dostarczanych za pośrednictwem lokalnej infrastruktury.

Dowolność wykorzystania

Model chmury cechuje też duża elastyczność, skalowalność – i dowolność użycia. Sprawia to, że oferowane w modelu chmury obliczeniowej zasoby mogą być szczególnie chętnie wykorzystywane na potrzeby projektów biznesowych w ich wczesnej fazie. W sytuacji, gdy poszczególne projekty nabierać będą krytycznego znaczenia biznesowego, obsługujące je aplikacje i funkcjonalności mogą zostać łatwo zmigrowane do infrastruktury lokalnej – na przykład po to, aby w pełni sprostać polityce bezpieczeństwa firmy w odniesieniu do kluczowych procesów. Alternatywnie, na platformie chmurowej utrzymywane mogą być wszystkie, także te newralgiczne narzędzia biznesowe, przykładowo dla użytkowników mobilnych.

Infrastruktura chmurowa umożliwia też rozwiązywanie potencjalnych problemów związanych z wydajnością środowiska lokalnego podczas prac rozwojowych i testów. Oferowane w modelu cloud computing rozwiązania IT często pełnią rolę fundamentu dla środowisk deweloperskich.

Kwestia kosztów

Model chmury obliczeniowej daje możliwość realizowania wymagających wsparcia IT projektów, niezależnie od bieżących obciążeń i planów budżetowych działu informatycznego. W zdecydowanej większości opłaty za usługi oferowane w tym modelu są rozliczane na podstawie rzeczywistego ich wykorzystania – liczby użytkowników korzystających z określonych funkcji oprogramowania lub użycia zasobów sprzętowych dostawcy. Opłaty są zwykle rozliczane na zasadach abonamentu, stanowiąc w ujęciu księgowym koszty zmienne. Oznacza to uniezależnienie możliwości użycia rozwiązań IT od dostępności środków inwestycyjnych. Praktycznie zerowe bariery wejścia w usługi cloud istotnie zwiększają użyteczność tego modelu, odpowiadając na wymagania stawiane działom IT w warunkach wysokiej zmienności potrzeb biznesowych.

Precyzyjnie określony model rozliczania opłat umożliwia przeniesienie kosztów IT dotyczących realizacji poszczególnych projektów na odpowiednie komórki biznesowe. Pozwala to na uniezależnienie możliwości realizacji kolejnych inicjatyw od stopnia wykorzystania budżetów przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury IT i dostępności lokalnych zasobów. Jasne zasady naliczania opłat ułatwiają też szacowanie całkowitych kosztów projektów.

 

Firma bez bariery informatycznej

Można zatem stwierdzić, że model cloud computing znosi ograniczenia budżetowe hamujące rozwój przedsiębiorstwa. Chmura obliczeniowa pozwala wyeliminować sytuacje, w których IT nie jest w stanie sprostać kolejnym potrzebom biznesowym z powodu niewystarczającej liczby serwerów czy braku niezbędnych rozwiązań aplikacyjnych. W modelu tym zarówno zasoby sprzętowe – moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa czy pamięć operacyjna, jak i aplikacje zapewniające potrzebną funkcjonalność mogą być dostarczane ad hoc, w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników.

Oczywiście wdrożenie takiego podejścia w praktyce wymaga pozyskania rzetelnego dostawcy usług cloud computing, odpowiedniej architektury lokalnego środowiska IT oraz aplikacji, a także przemyślanego podejścia do ryzyka biznesowego, które w nierozerwalny sposób towarzyszy otwarciu własnej infrastruktury na usługi chmurowe.

Wirtualne Centrum Danych

Ten artykuł dotyczy produktu

Wirtualne Centrum Danych

Przejdź do produktu

Data publikacji: 07.10.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail