2-5 minut

Wirtualizacja sposobem na optymalizację i uelastycznienie infrastruktury

Technologie wirtualizacyjne systematycznie wkraczają do kolejnych firm i obszarów infrastruktury IT. Do jakich korzyści biznesowych prowadzi ich wykorzystanie na szeroką skalę – i w jakim stopniu wirtualizacja może zastąpić dedykowane serwery i systemy pamięci masowej?

IT to fundament każdego nowoczesnego biznesu. Kolejne generacje aplikacji wspierają – lub umożliwiają – realizację zadań operacyjnych o rosnącej złożoności i skali. Ich działanie, zgodne z potrzebami firmy oraz oczekiwaniami użytkowników, wymaga sprawnego zaplecza w postaci elastycznej i skalowalnej infrastruktury informatycznej.

Rolą działów IT staje się bieżące godzenie pozornie sprzecznych potrzeb: zapewnienie zasobów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania aplikacji, dążenie do minimalizacji inwestycji i kosztów utrzymania IT oraz zachowanie elastyczności środowiska informatycznego pod kątem zmieniających się wymagań biznesowych. Sposobem na pogodzenie tych wymagań jest wirtualizacja.

W pełni wykorzystaj to, co już masz

Wirtualizacja sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu posiadanego sprzętu. Pozwala dość swobodnie dysponować możliwościami serwerów, w praktyce znosząc granice operatywności poszczególnych maszyn. Moc obliczeniowa oraz pamięć dyskowa i operacyjna zwirtualizowanych serwerów są częścią wspólnej puli zasobów zapewnianych przez wszystkie objęte wirtualizacją maszyny.
Pozwala to wyeliminować sytuację, w której przeciążone serwery nie są w stanie sprostać obciążeniom stawianym przez potrzebne w danej chwili aplikacje biznesowe, podczas gdy pozostały sprzęt serwerowy jest wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu.

Mniejsza nadmiarowość serwerów to niższe koszty i mniej pracy

Swoboda dysponowania infrastrukturą daje możliwość włączenia do ogólnej puli zasobów sprzętowych używanych dotąd tylko na potrzeby stosunkowo krótkotrwałych, ale powtarzających się okresowo wzrostów obciążeń. Przy zachowaniu zgodnej z dobrymi praktykami nadmiarowości sprzętu, możliwe jest zredukowanie ilości serwerów lub zwiększenie dostępności i pełne wykorzystanie rezerw wydajnościowych dostępnych w ramach posiadanych już maszyn. Moc obliczeniowa i pamięć mogą być na bieżąco przydzielane do tych obciążeń, które w danym momencie mają największy priorytet biznesowy.

Dzięki temu najistotniejsze usługi IT mogą być zawsze realizowane z największą wydajnością, przy zachowaniu optymalnej sprawności pozostałych elementów środowiska aplikacyjnego firmy. Jest to możliwe przy zapewnieniu dostępności mniej znaczących aplikacji. Takie podejście pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego sprzętu, co oznacza wymierne oszczędności.

Wirtualizacja to także stacje robocze, sieci i centra danych

Wirtualizacji podlegają obecnie nie tylko serwery. Technologia ta zwiększa również mobilność pracowników i ułatwia pracę administratorów. Wirtualizacja stacji roboczych oznacza, że środowisko pracy, niezależne od konkretnej stacji roboczej, może przemieszczać się za pracownikiem, a nie odwrotnie. Idea cienkiego klienta ma nieocenione znaczenie w przypadku konieczności zachowania poufności przetwarzania danych i ich odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek awarii lokalnego komputera osobistego.

Popularność zyskują rozwiązania pozwalające wirtualizować warstwę sieciową. Zastosowanie wirtualizacji na poziomie infrastruktury sieciowej umożliwia łatwe i elastyczne modyfikowanie parametrów infrastruktury oraz jej konfiguracji. Takie podejście jest bazą dla rozwoju koncepcji definiowanego programowo centrum danych (Software-Defined-Data-Center). Idea ta oznacza wykorzystanie wirtualizacji na poziomie całych centrów obliczeniowych i budowanie na bazie wszystkich serwerów i urządzeń sieciowych wspólnych zbiorów zasobów IT, które mogą być następnie przydzielane dowolnie i w sposób odpowiadający bieżącym potrzebom. Istotna jest tu możliwość centralizacji i uproszczenia procesów zarządzania różnymi warstwami wirtualnymi.

Kierunek standaryzacja, automatyzacja i samoobsługa

Wirtualizacja otwiera drogę do uproszczenia najbardziej czasochłonnych zadań administracyjnych, co pozwala na większe zaangażowanie specjalistów IT w zadania, które przynoszą organizacji dodatkowe benefity. W sposób naturalny umożliwia zautomatyzowanie działań związanych z dostarczeniem niezbędnych zasobów IT. Taki model funkcjonowania IT zmierza do zapewnienia użytkownikom biznesowym jak najszerszej samoobsługowości oraz zmniejszenia nakładów pracy dotyczących bieżącej konfiguracji serwerów, pamięci masowych, sieci, a nawet aplikacji pod kątem zmieniających się potrzeb biznesu. Przynosi to dodatkowe korzyści w postaci redukcji kosztów i zmniejszenia czasu potrzebnego na dostarczenie użytkownikom niezbędnych biznesowych narzędzi. Wirtualizacja pozwala również na standaryzację sprzętu serwerowego. Rolę wyspecjalizowanych serwerów pełnić mogą wszechstronne maszyny wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.

Wymierne zalety wirtualizacji

Wirtualizacji nie należy postrzegać w kategorii rozwiązania, które umożliwi całkowitą rezygnację z posiadania fizycznego sprzętu. Tradycyjna infrastruktura – serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe – jest i będzie podstawą funkcjonowania każdej lokalnej infrastruktury informatycznej. Wirtualizacja, która staje się dodatkową warstwą środowiska IT, umożliwia jednak wykorzystanie w pełni potencjału posiadanych już rozwiązań i poprawienie sprawności całego środowiska informatycznego, bez potrzeby zakupu dodatkowych serwerów. Ponadto, infrastruktura informatyczna jest coraz bardziej elastyczna i otwarta na zmiany, a sprzęt – tańszy w utrzymaniu.

Serwer Dedykowany

Ten artykuł dotyczy produktu

Serwer Dedykowany

Przejdź do produktu

Data publikacji: 07.10.2016

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail