1-4 minut

Jak zadbać o sprawną komunikację do i z centrum danych?

Centrum danych pełni najczęściej rolę elementu konsolidującego procesy przetwarzania danych dla całej, czasami bardzo rozproszonej, organizacji. Jednak pozbawione komunikacji ze światem - w tym z systemami wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych - data center stanie się bezużyteczne.

Krytyczne znaczenie ma więc nie tylko troska o sprawne i efektywne funkcjonowanie, wysoką dostępność serwerów oraz bezpieczeństwo ośrodka przetwarzania. Istotne jest też sprawne, efektywne i bezpieczne działanie infrastruktury dostępowej centrum danych. Troska o sprawną komunikację wymaga zapewnienia redundancji łączy, zdywersyfikowania węzłów dostępowych i zagwarantowania nadmiarowości infrastruktury sieciowej.

Łącza dostosowane do konkretnych potrzeb

W przypadku mniej newralgicznych danych lub stosunkowo niewielkiej ilości danych przesyłanych pomiędzy użytkownikami, np. w oddziałach a centrum danych, możliwe jest zastosowanie transmisji realizowanej za pośrednictwem infrastruktury internetowej przy użyciu techniki tunelowania połączeń. W przypadku zaś bardziej wymagających zastosowań – lub obciążeń o większej skali – zalecane jest zestawienie dedykowanych łączy. Nadmiarowość infrastruktury warunkuje stabilność dostępu do danych.

Przepustowość zestawionych na potrzeby komunikacji z centrum danych łączy dostępowych powinna być uzależniona od faktycznych wymagań. Przede wszystkim od ilości przesyłanych informacji. Na potrzeby najbardziej rozbudowanych i obciążonych centrów danych zestawiane są łącza o przepustowości sięgającej 10 Gb/s. Decydując się na konkretną przepustowość infrastruktury dostępowej, należy wziąć też pod uwagę ewentualne piki obciążeń, związane z okresowym przetwarzaniem i przesyłaniem większych ilości danych. Warto również uwzględnić prognozowaną dynamikę wzrostu obciążeń i ilości przetwarzanych danych.

Należy pamiętać, że liczba źródeł danych o dużym znaczeniu biznesowym wzrasta systematycznie i w tempie wykładniczym. Największe ośrodki przetwarzania w Polsce dysponują więc kilkoma zdublowanymi łączami o sumarycznej przepustowości do 100 Gb/s.

 

Zapasowa infrastruktura dostępowa

Decyzja o wyborze zapasowej infrastruktury dostępowej powinna uwzględniać wiele czynników. Są to: skala ryzyka wystąpienia awarii, wymagania dotyczące minimalnej przepustowości i czasu przywrócenia łączy podstawowych, aspekty finansowe, a także specyfika działalności. Gdy zdublowana jest bardziej złożona infrastruktura dostępowa, łącze lub łącza zapasowe powinny dysponować identycznymi parametrami z infrastrukturą podstawową. W przypadku mniej istotnych zastosowań praktyka zakłada zapewnienie stabilnego łącza o parametrach gorszych, ale wystarczających do zagwarantowania ciągłości operacji biznesowych do czasu usunięcia awarii łącza podstawowego.

Decydując się na wybór infrastruktury dostępowej, warto rozważyć także tryb funkcjonowania łączy dostępowych. Łącze zapasowe może być bowiem wykorzystywane tylko w momencie awarii łącza podstawowego, bądź też funkcjonować równolegle. W normalnych warunkach obsługiwać będzie wówczas wybraną część pasma. W razie awarii zaś przejmie obsługę całego pasma transmisji.

Na etapie projektowania infrastruktury dostępowej centrum danych należy również zadbać o rozdzielnie fizycznych tras, którymi poprowadzone zostaną łącza: podstawowe i zapasowe. Ma to duże znaczenie m.in. w przypadku fizycznych uszkodzeń infrastruktury, np. koparki, która przetnie światłowód, czy innych zdarzeń losowych lub zjawisk atmosferycznych. Kolejnym istotnym aspektem jest fizyczna odległość pomiędzy centrum danych a wybranym węzłem dostępowym. Może ona wpływać na opóźnienia w przesyle pakietów danych, a więc na efektywność transmisji.

Pamiętaj!

Przemyślany projekt infrastruktury i właściwe wykonanie prac budowlano-instalatorskich nie gwarantują sprawnego funkcjonowania łączy dostępowych. Ważny jest wybór dostawcy usług, który będzie w stanie zapewnić nie tylko wymaganą przepustowość – przy zachowaniu minimalnych opóźnień – lecz także stabilność transmisji i szybką reakcję w razie awarii. Duże znaczenie ma też jakość transmisji realizowanej do węzłów dostępowych internetu.

Przykładowo, T-Mobile Polska – dysponując infrastrukturą klasy operatorskiej – w ramach usługi IP Transit jest w stanie zaoferować najwyższe parametry transmisji w zakresie ruchu internetowego. Efektywność komunikacji wynika m.in. z bezpośredniego dostępu do węzłów międzyoperatorskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobrą praktyką jest też dywersyfikacja węzłów wykorzystywanych do komunikacji z internetem. Możliwe jest również zastosowanie dodatkowych łączy, które będą odpowiadać np. za obsługę ruchu zagranicznego.

IP VPN

Ten artykuł dotyczy produktu

IP VPN

Przejdź do produktu
IP Transit

Ten artykuł dotyczy produktu

IP Transit

Przejdź do produktu

Data publikacji: 01.08.2017

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail