2-5 minut

SMOG pod lupą?

W Polsce obserwowane są jedne z najwyższych poziomów zanieczyszczenia powietrza w całej Unii Europejskiej. Stwarza to realne ryzyko występowania poważnych chorób i pogorszenia jakości życia mieszkańców. W wielu regionach kraju niezbędne staje się zagęszczenie stacji monitorowania jakości powietrza, by na podstawie zebranych danych podejmować racjonalne decyzje, zmierzających do ograniczenia smogu.

Zapewnienie wiarygodnych informacji na temat jakości powietrza jest pierwszym krokiem do ograniczenia skutków występowania zjawiska smogu. Niestety niewielka liczba miarodajnych źródeł informacji na temat jakości powietrza utrudnia realne wnioskowanie. Sprawia to, że inicjatywy mające na celu zminimalizowanie ryzyka przekroczenia norm jakościowych powietrza i przeciwdziałanie smogowi nabierają szczególnego znaczenia. Już dziś stanowią też jeden z ważniejszych aspektów projektów typu Smart City.

Walka ze smogiem na poziomie strategicznym i operacyjnym

Nie chodzi jednak tylko o gromadzenie danych na temat jakości powietrza, ale też informacji, które pozwoliłyby władzom miast, samorządom i różnego rodzaju instytucjom rządowym podejmować racjonalne decyzje mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia smogu. Dotyczy to zarówno decyzji strategicznych, np. związanych z uruchomieniem programów  eliminujących nieefektywne i trujące kotły grzewcze w gospodarstwach domowych, ale też operacyjnych, które pozwolą zmniejszyć skalę występowania zanieczyszczeń w krótkiej perspektywie.

W miastach decyzje takie mogą np. zakładać wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną lub wprowadzenie ograniczeń ruchu kołowego w okresach prognozowanego zwiększenia poziomu smogu. W tym kontekście, w szczególny sposób wymienić warto inicjatywy samorządowe zmierzające do uzyskania statusu uzdrowiska i promocji poszczególnych regionów.

Zaawansowane narzędzia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza

Unikalną ofertę w zakresie monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza zapewnia T-Mobile Polska, w oparciu o którą można zbudować całościowy proces monitorowania jakości powietrza. Oferowane przez tego operatora stacje pomiarowe są w stanie mierzyć różnego rodzaju parametry, w tym stężenie pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz PM1. Urządzenia pomiarowe mierzą też podstawowe parametry atmosferyczne. Mogą też zostać wyposażone w czujniki pozwalające na pomiar stężenia innych substancji, w tym siarczanów, azotanów lub ozonu.

Tym samym, ofertowane przez T-Mobile Polska urządzenia pomiarowe mogą stanowić praktyczne uzupełnienie dla istniejącej sieci tzw. referencyjnych stacji pomiaru jakości powietrza będących w posiadaniu Głównego Instytutu Ochrony Środowiska (GIOŚ).W Polsce na dzień dzisiejszy stacje GIOŚ to jedyne, wiarygodne źródła informacji na temat smogu. Są to bardzo precyzyjne, ale i kosztowne urządzenia. W efekcie w skali kraju takich stacji pomiarowych jest niewiele. Utrudnia to racjonalne wnioskowanie na podstawie pozyskiwanych przez nie danych. Niezbędne staje się więc zagęszczenie siatki pomiarowej do określenia parametrów powietrza w wielu rejonach miasta. Tu dobrze sprawdzą się oferowane przez nas rozwiązania.

Oferowane przez T-Mobile stacje pomiaru są w stanie – niedużym kosztem – pokryć przestrzeń miasta dając dobrej jakości pomiary i wiedzę o jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach, a nawet na konkretnych osiedlach. O uniwersalności sprzętu pomiarowego świadczy m.in. fakt, że stacje pomiarowe mogą pracować na zasilaniu akumulatorowym lub fotowoltaicznym. Wspierają też szereg sposobów transmisji danych. Gromadzone dane mogą być przesyłane za pośrednictwem: łączy kablowych, sieci bezprzewodowych, infrastruktury Narrowband-IoT, bądź przy wykorzystaniu transmisji komórkowej. W ostatnim przypadku, T-Mobile Polska zapewnia niezbędne usługi transmisji. Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskiwanie aktualnych danych na temat jakości powietrza. Możliwe jest też gromadzenie danych w pamięci stacji pomiarowych. Jednak to możliwość przetwarzania aktualnych danych pozwala na łatwą analizę trendów, także w korelacji z danymi pochodzącymi z innych źródeł lub całej sieci stacji pomiarowych.

Dane ze wszystkich zakupionych stacji pomiarowych mogą być na bieżąco prezentowane w dedykowanym panelu użytkownika. Stosowne aplikacje są udostępniane w modelu chmury obliczeniowej, w sposób bezpieczny. Co istotne, urządzenia pomiarowe podlegają okresowej kalibracji tak, aby zapewnić jak największą zgodność pomiarów z wzorcami referencyjnymi. Zapewnia to gwarancję miarodajności pozyskiwanych danych w długich okresach czasu.

Dlaczego i jak warto monitorować jakość powietrza?

Liczne badania środowiskowe wykazują bezpośredni wpływ jakości powietrza na zdrowie ludzi. Fakt, że Polska znajduje się wśród krajów Europy na czołowych miejscach pod względem złej jakości powietrza powoduje, że wszyscy mieszkańcy muszą zwracać uwagę na to, czym oddychamy. Nie bez powodu badanie parametrów powietrza stało się tematem bardzo wrażliwym. Połączenie działań i likwidowanie źródeł zanieczyszczeń to jedno z priorytetów stawianych również przez samorządowców. Dokładne analizy powietrza i całoroczne pomiary to pierwszy krok do rozwiązania problemu, z którym borykamy się w skali całego kraju.

„Coraz częściej pojawiają się inicjatywy zakładające pomiar jakości powietrza w szkołach, przedszkolach i budynkach biurowych. W tym kontekście nie chodzi jedynie o zanieczyszczenia, ale też o parametry takie, jak wilgotność powietrza, która często jest poniżej obowiązujących norm.” – dodaje Ekspert T-Mobile.

Zbudowanie elastycznej i efektywnej kosztowo, a jednocześnie miarodajnej sieci czujników stwarza możliwość pozyskiwania rzetelnych danych o jakości powietrza. Otwiera zarazem drogę do podejmowania rozsądnych i efektywnych działań zaradczych. Zwiększenie zagęszczenia stacji pomiarowych powinno być jednak pierwszym krokiem w kierunku programowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce, np. dofinansowania na poziomie lokalnym i rządowym na wymiany przestarzałych kotłów grzewczych i stosowanych paliw, edukacja społeczności lokalnych, regularne badania powietrza, czy regulacje transportu w miastach.

Inteligentne miasto

Ten artykuł dotyczy produktu

Inteligentne miasto

Przejdź do produktu

Data publikacji: 02.03.2018

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail