Wsparcie klienta
Jakich informacji szukasz? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz poniżej:
Zarządzaj kontem Zarządzaj kontem Zarządzaj
kontem
Płatności i faktury Płatności i faktury Płatności
i faktury
Centrum informacji Centrum informacji Sieć i
centra danych
Systemy i aplikacje Systemy i aplikacje Systemy
i aplikacje
Dokumenty Dokumenty Dokumenty
 
Faq Faq Faq
 
Kontakt do nas Kontakt do nas Kontakt
do nas
Zarządzaj kontem
Co to jest numer klienta i gdzie można go sprawdzić?
Więcej Mniej

Numer klienta znajduje się na fakturze wystawionej przez T-Mobile Polska S.A., tuż pod adresem odbiorcy, prawy górny róg.
Jest to ciąg 8 lub 10 znaków, np. 50000XX lub 12000XXXX.

Czy i w jaki sposób można dokonać cesji umowy?
Więcej Mniej

W celu dokonania cesji umowy* ** na inny podmiot prosimy o przesłanie wymaganych informacji na adres: KeyAccount@t-mobile.pl
 • nazwa Cedenta
 • zakres cesji: całościowy czy częściowy, jeśli cesja częściowa to należy zidentyfikować: numer klienta lub konkretną usługę Cedenta (identyfikowaną jako CID)
 • nazwa Cesjonariusza
 • NIP Cesjonariusza
 • KRS /EDG Cesjonariusza
 • REGON Cesjonariusza
 • osoba reprezentująca Cesjonariusza
 • planowana data cesji
 • osoby reprezentujące po stronie Cedenta i Cesjonariusza
 • dokumenty rejestrowe KRS/NIP/REGON
*Saldo rozliczeń między T-Mobile Polska a klientem w momencie dokonania cesji powinno być zerowe.
**Zlecenie cesji zostanie zrealizowane z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego.

Jak udzielić pełnomocnictwo do usług?
Więcej Mniej


Na jakiej podstawie można dokonać zmiany danych rejestrowych firmy?
Więcej Mniej

Dane firmy mogą zostać zmienione na podstawie pisma opatrzonego pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz aktualnego wyciągu KRS/wypisu z ewidencji (w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozporządzenie właściwego ministra, statut, itp.).

Wszystkie dokumenty należy przesłać faksem na numer 22 413 69 22 lub pocztą elektroniczną na adres: KeyAccount@t-mobile.pl

Kto jest upoważniony do otrzymywania informacji poufnych?
Więcej Mniej

Ze względu na bezpieczeństwo danych naszych Klientów zlecenia dotyczące uzyskania informacji poufnych będą realizowane na podstawie dyspozycji przesyłanych z adresów upoważnionych przez Klienta.

W celu aktualizacji listy adresów upoważnionych prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, załączając pismo, potwierdzające chęć dokonania zmian, wraz z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej.

Gdzie znajdują się informację na temat adresów serwerów DNS, rejestracji domen i SMTP?
Więcej Mniej

Adresy serwerów DNS

Do połączeń z internetem za pośrednictwem naszej sieci zalecamy korzystanie z następujących serwerów DNS:

IPv4
Podstawowy: 217.8.168.244
Zapasowy: 157.25.5.18

IPv6
Podstawowy: 2001:4190:8002:1::3
Zapasowy: 2001:4190:8002:8001::3

Adresy serwerów DNS do celów rejestracji domen

Aby poprawnie delegować domenę na serwery T-Mobile we wniosku rejestracyjnym składanym u operatora domeny nadrzędnej należy podać następujące dane serwerów DNS:

1: ns1.ikp.pl [157.25.5.2] , [2001:4190:8002:1::302]
2: ns2.ikp.pl [217.153.128.156] , [2001:4190:8002:1::2]
3: ns4.ikp.pl [217.8.168.245] , [2001:4190:8002:8001::2]

UWAGA: Istotne jest, aby we wniosku znalazły się wszystkie wymienione powyżej serwery. W przypadku rejestracji niepełnej (braku któregoś z powyższych wpisów) T-Mobile nie może zagwarantować 100% pewności działania usługi.

Konfiguracja uwierzytelniania SMTP

Uwierzytelnianie SMTP (poczty wychodzącej) pozwala wszystkim użytkownikom kont pocztowych T-Mobile na wysyłanie wiadomości e-mail (niezależnie od sposobu i miejsca podłączenia do sieci).

Aby skonfigurować uwierzytelnianie SMTP w swoim oprogramowaniu pocztowym, podaj jako nazwę serwera poczty wychodzącej smtpauth.ipartners.pl, zaznacz opcję logowania do serwera i użyj takiego samego konta i hasła jak dla poczty przychodzącej (POP3). Usługa dostępna jest na porcie 587 oraz 25.

Zakup sprzętu
Więcej Mniej

Roaming międzynarodowy
Więcej Mniej

Roaming międzynarodowy jest usługą świadczoną przez co najmniej dwóch operatorów: rodzimego i zagranicznego. Korzystając z roamingu w sieci T-Mobile, stają się Państwo więc gościem sieci działającej w danym kraju. To właśnie powód szczególnych zasad naliczania opłat za połączenia z zagranicy.
Rozmowy wychodzące
Dzwoniąc z zagranicy do Polski, Państwa opłaty naliczane są według posiadanej usługi roamingu. Wykonując połączenia na numery specjalne, w tym te za pośrednictwem kart typu zdrapka (np. 0-800 xxx xxx, 0-180 xxx xxx, itp.) z reguły również płacą Państwo zgodnie z posiadaną usługą rozliczania roamingu.
Rozmowy przychodzące
Gdy ktoś dzwoni do Państwa, nie zawsze wie, że właśnie znajdujecie się za granicą. Chcemy dbać o takie osoby i nie narażać je na niespodziewane koszty rozmowy międzynarodowej. Dlatego na całym świecie zasady opłat za połączenia roamingowe wyglądają podobnie:
 • jeśli znajdują się Państwo za granicą i dzwoni ktoś z Polski, płaci jak za zwykłe połączenie na terenie kraju,
 • Państwo ponoszą koszty połączenia przychodzącego, naliczane według posiadanej usługi rozliczania roamingu.
SMS
Każdy SMS wysłany za granicą kosztuje tyle, ile wynika z Państwa usługi roamingowej. Koniecznie zwrócie Państwo uwagę na polskie znaki – bo chociaż warto dbać o czystość języka, to jednak w roamingu mogą one spowodować wyższe koszty SMS-ów.

Przeniesienie numeru
Więcej Mniej

Proces przeniesienia numeru można rozpocząć maksymalnie 120 dni kalendarzowych przed zakończeniem umowy z dotychczasowym operatorem. Do wyboru są dwie możliwości:
 • przeniesienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia - oznacza rozwiązanie umowy z okresem wypowiedzenia (30 dniowym lub innym w zależności od Operatora) ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego danego Operatora. Tą opcję można wybrać jeśli klient jest już po umowie terminowej lub na życzenie klienta. W przypadku gdy klient zobowiązany jest umową terminową Operator od którego numer jest przenoszony naliczy karę z tego tytułu.
 • na wybrany dzień roboczy - na wskazany przez Klienta dzień. Operatorzy za niezachowanie okresu wypowiedzenia naliczają jednorazową opłatę w wysokości sumy opłat abonamentowych z VAT zgodnie z ustawą Prawa Telekomunikacyjnego art.71a. Dodatkowo jeśli klient zobowiązany jest umową terminową Operator od którego numer jest przenoszony naliczy karę z tego tytułu.
Wniosek o przeniesienie numeru

Faktury i płatności
W jaki sposób można zamówić duplikat faktury?
Więcej Mniej

Duplikat faktury jest wystawiany bezpłatnie i można go zamówić:
 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 604 604 604.
 • przez internet – wysyłając zamówienie za pomocą aplikacji eserwis, umożliwiającej klientom kontrolę rachunków telefonicznych. Jest ona dostępna pod adresem: http://biznes.t-mobile.pl/pl/eserwis. Jeśli nie posiadasz dostępu do aplikacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co to jest e-faktura?
Więcej Mniej

E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia. Jest wysyłana drogą elektroniczną i zastępuje tradycyjną papierową fakturę.

E-faktury wystawiane przez T-Mobile Polska są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, generowanym za pomocą certyfikatu przyznanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA (Centrum Certyfikacyjne Sigillum). T-Mobile Polska ma możliwość wystawiania faktur w wersji elektronicznej wszystkim swoim Klientom.

E-faktura jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail. Aby upewnić się, że dokument jest oryginalny i został przesłany przez T-Mobile Polska, należy skorzystać z serwisu www.itbcg.pl.

Korzyści:
 • brak papierowych rachunków – mniejsze wydatki na archiwizację; ochrona środowiska
 • wyeliminowanie ryzyka zagubienia – szczególnie ważne w kontekście konieczności udostępnienia faktur organom podatkowym
 • brak ryzyka zaginięcia faktur lub ich trafienia w niepowołane ręce
 • faktura zawsze na czas - regularne otrzymywanie rachunków bez opóźnień czy możliwości zaginięcia przesyłki
 • zaplanowanie wydatków z dużym wyprzedzeniem - fakturę elektroniczną otrzymasz szybciej niż papierową
 • zachowanie możliwości drukowania (np. dla potrzeb akceptacji wewnątrz firmy)
 • można ją odebrać z każdego miejsca - wystarczy dostęp do internetu

W jaki sposób można zamówić e-fakturę?
Więcej Mniej

Jeśli chcą Państwo otrzymywać elektroniczną fakturę, prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgody na fakturę elektroniczną, a następnie wysłanie go pocztą na adres:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Otrzymywanie e-faktur jest bezpłatne.
Rozwiązanie zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby nie obciążać naszych Klientów dodatkowymi kosztami lub koniecznością dedykowanego oprogramowania.
Do korzystania z e-faktury wystarczą:
 • adres e-mail
 • bezpłatna przeglądarka plików PDF – (np. Adobe Reader w wersji 8 lub wyższej).

Czy można zdalnie sprawdzić stan rachunków telefonicznych?
Więcej Mniej

Tak, umożliwia to aplikacja eserwis. Daje ona możliwość kontrolowania i analizy rachunków telefonicznych. Aplikacja eserwis, połączona bezpośrednio z systemem billingowym, przedstawia bieżący wykaz przeprowadzonych rozmów – czas ich trwania oraz koszt. Umożliwia również dostęp do billingów szczegółowych i sumarycznych za ostatnie sześć okresów rozliczeniowych.

Reklamacje
W jaki sposób można zgłaszać reklamacje?
Więcej Mniej

Reklamacje mogą Państwo zgłaszać drogą mailową, wysyłając poniższe informacje na adres: KeyAccount@t-mobile.pl

 • nazwa Abonenta/ nazwa Firmy
 • numer Klienta
 • data zawarcia Umowy/ Aneksu/ Zamówienia
 • reklamowany okres
 • login łącza/ID usługi (numer telefonu bądź numer usługi podany w nawiasie na fakturze przy nazwie usługi)
 • opis reklamacji
 • adres (miejsce) świadczenia usługi*
 • imię i nazwisko Abonenta
 • adres e-mail
 • numer kontaktowy

Gdzie można zgłaszać usterkę i jak szybko zostanie ona usunięta?
Więcej Mniej

Usterki należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta,
 • dzwoniąc na numer +48 604 604 604 lub 22 488 03 00,
 • bądź wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: support@t-mobile.pl.
Dokładamy wszelkich starań, aby czas usunięcia awarii skrócić do niezbędnego minimum.

Dokumenty
Regulaminy
Więcej Mniej

Nota Prawna
Więcej Mniej

Komunikaty
Więcej Mniej

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

mapa salonów i sklepów
Mapa salonów
Umów się na spotkanie w wybranym sklepie T-Mobile Wyszukaj salon
mapa zasięgu
Mapa salonów
Sprawdź zasięg T-Mobile, najnowocześniejszej sieci komórkowej w Europie Sprawdź
napisz do nas
Mapa salonów
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa
Jak zarządzać Pocztą Głosową?
Usługa Poczty Głosowej dostępna jest w trzech opcjach:
Strzałka w dół Strzałka w górę
Poczta Standard:
 • usługa skierowana jest do wszystkich klientów T-Mobile, klientów Heyah oraz klientów MTV Mobile.
 • Poczta Standard jest automatycznie aktywowana nowym klientom T-Mobile a samodzielnie przez klientów Heyah.
 • posiada wszystkie funkcjonalności Poczty Prostej.
  Więcej informacji w zakładce Poczta Standard.
Poczta Komfort:
 • usługa skierowana jest do wszystkich klientów T-Mobile oraz klientów Heyah.
 • Poczta Komfort jest włączana tylko na życzenie klienta.
 • jest skrzynką, która przechowuje i umożliwia zarządzanie wiadomościami głosowymi, faksowymi, wideo oraz e-mail.
 • posiada wszystkie funkcjonalności Poczty Standard oraz usługi T-Mobile Mail.
  Więcej informacji w zakładce Poczta Komfort.
Poczta Extra:
 • usługa skierowana jest do wszystkich abonentów T-Mobile Postpaid, aktywujących się w taryfach dedykowanych iPhone'a.
 • Poczta Extra jest automatycznie aktywowana nowym abonentom T-Mobile (Postpaid).
 • Poczta Głosowa Extra to nowy sposób obsługi głosowej skrzynki pocztowej.
  Więcej informacji w zakładce Poczta Extra.

Dostęp do wiadomości/ ustawień Poczty głosowej:
Strzałka w dół Strzałka w górę
Dla klientów T-Mobile:
 • po połączeniu z numerem skróconym 602950 lub pełnym +48602950000 lub
 • poprzez stronę www (link) - tylko dla użytkowników Poczty Standard i Poczty Komfort,
 • wymagane jest wprowadzenie nr telefonu i hasła dostępu,
 • hasło można uzyskać po wysłaniu SMS-a o treści A pod numer 6677 (opłata zgodna z taryfą).
Dla klientów Heyah:
 • po połączeniu z numerem skróconym *1111 lub pełnym +48888001111 lub
 • poprzez stronę www (link),
 • wymagane jest wprowadzenie nr telefonu i hasła dostępu
 • hasło można uzyskać po wysłaniu SMS-a o treści H pod numer 6688 (opłata zgodna z taryfą).
Nazwa użytkownika i hasło do konta:
 • dla klientów T-Mobile i MTV Mobile będzie takie samo, jak w serwisie ROZRYWKA,
 • dla klientów Heyah będzie takie samo, jak w serwisie Heyah KLUB.

Funkcje dostępne w Poczcie Głosowej:
Strzałka w dół Strzałka w górę
 • powitanie
 • powiadomienie o próbie połączenia
 • powiadomienie głosowe
 • oddzwanianie
 • zmiana hasła poprzez SMS
 • zmiana języka
 • raport odebranej wiadomości
 • właściwości - maksymalna długość, czas przechowywania oraz ilość wiadomości w Poczcie Głosowej i powiadomienia o próbie połączenia.
 • faksy

Jak zmienić dane firmy lub przepisać telefon na inną firmę /osobę fizyczną?
Dane firmy mogą zostać zmienione na podstawie pisma opatrzonego pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz aktualnego wyciągu KRS/wypisu z ewidencji (w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozporządzenie właściwego ministra, statut, itp.).
Wszystkie dokumenty należy przesłać faksem na numer 22 413 69 22 lub pocztą elektroniczną na adres: KeyAccount@t-mobile.pl
W celu dokonania cesji na inną firmę lub osobę fizyczną prosimy przesłać niezbędne dokumenty na ten sam adres mailowy.
 • nazwa Cedenta
 • zakres cesji: całościowy czy częściowy, jeśli cesja częściowa to należy zidentyfikować: numer klienta lub konkretną usługę Cedenta (identyfikowaną jako CID)
 • nazwa Cesjonariusza
 • NIP Cesjonariusza
 • KRS /EDG Cesjonariusza
 • REGON Cesjonariusza
 • osoba reprezentująca Cesjonariusza
 • planowana data cesji
 • osoby reprezentujące po stronie Cedenta i Cesjonariusza
 • dokumenty rejestrowe KRS/NIP/REGON

W dniu przeprowadzenia cesji saldo rozliczeń między T-Mobile Polska a klientem w momencie dokonania cesji powinno być zerowe.
Zlecenie cesji zostanie zrealizowane z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego.
Jak wymienić kartę sim?
Wymiana karty SIM może odbyć się przy aneksie, migracji lub na życzenie Klienta.
 • Aneks i migracja - dostępna jest darmowa wymiana (0zł) karty SIM, jednakże tylko przy wymianie starej karty na USIM. Jeżeli Klient już posiada kartę USIM (niezależnie od rozmiaru) wymiana jest płatna zgodnie z cennikiem.
  Rozmiar karty SIM nie jest powodem do darmowej wymiany.
  Rodzaje karty SIM:
  • USIM 2FF/3FF/4FF - karta w 3 rozmiarach, kompatybilna z każdym sprzętem – Klient nie musi wymieniać SIM przy sprzedaży.
  • USIM 2FF/3FF - karta w 2 rozmiarach - nie ma rozmiaru nanoSIM – potrzebna wymiana (PŁATNA).
  • SIM starego typu / nie USIM – niezależnie od rozmiaru możliwa DARMOWA wymiana przy sprzedaży.
  Obecnie zawsze są wysyłane karty SIM USIM w 3 rozmiarach.
 • Wymiana na życzenie Klienta:
  • Przez Konsultanta - na podstawie dyspozycji telefonicznej, mailowej lub pisemnej od osoby upoważnionej. Opłata zgodna z ustaloną w umowie/cenniku.
  • Samodzielna wymiana – w aplikacji eSerwis
Jak uzyskać kopie dokumentów lub faktury?
Duplikat faktury jest wystawiany bezpłatnie i można go zamówić:
 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 604 604 604.
 • przez internet – wysyłając zamówienie za pomocą aplikacji eserwis, umożliwiającej klientom kontrolę rachunków telefonicznych. Jest ona dostępna pod adresem: http://biznes.t-mobile.pl/pl/eserwis. Jeśli nie posiadasz dostępu do aplikacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

płatności i faktury E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia. Jest wysyłana drogą elektroniczną i zastępuje tradycyjną papierową fakturę. E-faktury wystawiane przez T-Mobile Polska są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, generowanym za pomocą certyfikatu przyznanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA (Centrum Certyfikacyjne Sigillum). T-Mobile Polska ma możliwość wystawiania faktur w wersji elektronicznej wszystkim swoim Klientom. E-faktura jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail. Aby upewnić się, że dokument jest oryginalny i został przesłany przez T-Mobile Polska, należy skorzystać z serwisu www.itbcg.pl
Korzyści
 • brak papierowych rachunków – mniejsze wydatki na archiwizację; ochrona środowiska
 • wyeliminowanie ryzyka zagubienia – szczególnie ważne w kontekście konieczności udostępnienia faktur organom podatkowym
 • brak ryzyka zaginięcia faktur lub ich trafienia w niepowołane ręce
 • faktura zawsze na czas - regularne otrzymywanie rachunków bez opóźnień czy możliwości zaginięcia przesyłki
 • zaplanowanie wydatków z dużym wyprzedzeniem - fakturę elektroniczną otrzymasz szybciej niż papierową
 • zachowanie możliwości drukowania (np. dla potrzeb akceptacji wewnątrz firmy)
 • można ją odebrać z każdego miejsca- wystarczy dostęp do internetu

Jeśli chcą Państwo otrzymywać elektroniczną fakturę, prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgody na fakturę elektroniczną, a następnie wysłanie go pocztą na adres:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Otrzymywanie e-faktur jest bezpłatne.
Rozwiązanie zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby nie obciążać naszych Klientów dodatkowymi kosztami lub koniecznością dedykowanego oprogramowania.

Do korzystania z e-faktury wystarczą:
 • adres e-mail
 • bezpłatna przeglądarka plików PDF – (np. Adobe Reader w wersji 8 lub wyższej).
Faktura – jak czytać?
Kliknij w link i objerzyj krótki film instruktażowy.
Opis faktury VAT T-Mobile
Formy płatności
1. Faktura na email (FNE) – faktura wysyłana mailem na podany przez klienta obsługowy adres email. Zawiera link do płatności kwoty FV. Po kliknięciu w „zapłać” klient jest przekierowany na stronę Przelewy 24, gdzie wybiera bank, w którym chce dokonać płatności.

2. Polecenie zapłaty to forma płatności polegająca na bezpośrednim, automatycznym obciążeniu konta bankowego klienta przez T-Mobile, kwotami wystawionych faktur miesięcznych.
Po potwierdzeniu przez Bank klienta zgody na Polecenie zapłaty, T-Mobile Polska S.A. w terminie płatności faktury wysyła do banku klienta obciążenia. Bank obciąża rachunek klienta kwotą faktury i przekazuje ją na rachunek T-Mobile.

3. Stałe zlecenie obciążenia karty kredytowej - jest to forma płatności polegająca na złożeniu przez Abonenta upoważnienia do obciążania jego karty kwotami wystawianych faktur.
Aby skorzystać z tej formy płatności należy posiadać ważną kartę kredytową lub płatniczą (zlecenie nie może być złożone na kartę: Visa Electron, Maestro, Polcard Bis) oraz złożyć dyspozycję stałego zlecenia obciążania karty kredytowej w Salonie lub Sklepie Firmowym.
Korzyści ze złożenia Stałego obciążenia KK:
 • terminowe regulowanie rachunków
 • nie tracimy czasu na stanie w kolejkach
 • płatności reguluje bank z karty klienta
 • raz złożone upoważnienie działa do końca ważności karty

4. Stałe zlecenie obciążenia rachunku ROR jest to forma płatności polegająca na przekazywaniu co miesiąc do banku Klienta kopii faktur, wraz z poleceniem przelewu w celu obciążania konta bankowego abonenta kwotami wynikającymi z tych faktur. Aby skorzystać z tej formy płatności należy:
 • złożyć w swoim banku dyspozycję stałego zlecenia ROR (zgodnie z procedurami w danym banku)
 • przekazać do T-Mobile Polska S.A. upoważnienie do obciążania ROR oraz kopię zlecenia z banku

Upoważnienie powinno zawierać:
 • dane personalne
 • dokładny adres i nazwę banku
 • numer konta bankowego
 • numer konta abonenckiego
 • podpis klienta
 • email z opisem jak uruchomić stałe zlecenie ROR – do ustalenia

Czy można zdalnie sprawdzić stan rachunków telefonicznych?
Tak, umożliwia to aplikacja eserwis. Daje ona możliwość kontrolowania i analizy rachunków telefonicznych. Aplikacja eserwis, połączona bezpośrednio z systemem billingowym, przedstawia bieżący wykaz przeprowadzonych rozmów – czas ich trwania oraz koszt. Umożliwia również dostęp do billingów szczegółowych i sumarycznych za ostatnie sześć okresów rozliczeniowych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane


Mapka zasięgu T-Mobile - z najlepszą siecią 3G i 4G LTE w Polsce wg raportu UKE. Sprawdź zasięg w swojej lokalizacji.
Strzałka w dół Strzałka w górę

Sieć regionalna
Największa sieć w Europie
Strzałka w dół Strzałka w górę
Sieć światłowodowa Deutsche Telekom o długości 250 tys. kilometrów jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obejmuje swym zasięgiem 14 państw. W oparciu o unikalną sieć regionalną, zbudowaną przy wykorzystaniu najnowszych technologii, dostarczamy sprawdzone rozwiązania o wysokiej przepustowości, które spełniają one najwyższe standardy branżowe. Sieć w Europie

Sieć w Polsce
Strzałka w dół Strzałka w górę
Sieć w Polsce

Centra Danych
Lider na rynku usług centrów danych w Europie Centralnej
Strzałka w dół Strzałka w górę
W Grupie DT posiadamy 60 centrów danych z 70,000 m2 do dyspozycji klientów. 6 z nich znajduje się w Polsce o powierzchni kolokacyjnej powyżej 8000 m2. Wśród naszych klientów są globalni dostawcy treści, międzynarodowe korporacje i operatorzy telekomunikacyjni. W naszych centrach danych znajdują się również międzynarodowe punkty wymiany ruchu. W oparciu o własną infrastrukturę, świadczymy usługi wirtualne. Centra Danych w Europie
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Studium przypadku Zapoznaj się rozwiązaniami, które precyzyjnie dopasowaliśmy dla naszych Klientów.
Axel Cliford Coca-Cola Euronet Gaz System
Hotel Arłamów Jysk Miasto Nysa Microsoft Optima
systemy i aplikacje Dla wygody naszych Klientów, wyodrębniliśmy w strukturze serwisu systemy do samodzielnego zarządzania usługami. Dzięki nim możecie Państwo samodzielnie przeprowadzić konfigurację, zarządzać kontami oraz sprawdzać status wszystkich posiadanych usług.
E-SERWIS


Narzędzie do szczegółowej kontroli kosztów usług telefonicznych.

Usługa eSerwis umożliwia kontrolę oraz analizę rachunków telefonicznych. Aplikacja eSerwis, połączona bezpośrednio z systemem billingowym, przedstawia bieżący wykaz przeprowadzonych rozmów – czas ich trwania oraz koszt. Aplikacja umożliwia również dostęp do billingów szczegółowych i sumarycznych za ostatnie sześć okresów rozliczeniowych.

Przejdź do E-Serwis

Logowanie do serwera FTP


Aby zalogować się do serwera FTP (ftp.ipgate.t-mobile.pl) należy podać login i hasło, które dostępne są w panelu administracyjnym usługi IPGate.

login: wb12345 (gdzie 12345 numer pakietu IPGate)
hasło: hasło do tego konta (Abonent sam ustawia hasło w panelu IPGate)

ITC


Narzędzie do zarządzania usługą ITC dla administratora.

W ramach Internetowa Telefonia Cyfrowa Biznes (ITC Biznes) istnieje możliwość zarządzania parametrami swoich usług poprzez dostępny na www Panel Sterowania Klienta.W ramach tak dostępnego panelu można m.in. samodzielnie konfigurować usługi, przydzielać numery, tworzyć numerację wewnętrzną i zarządzać dostępnymi połączeniami.

Otwórz

Logowanie do Bazy Danych MySQL


Aby zalogować się do bazy danych (https://webadmin.ipgate.t-mobile.pl) należy podać login i hasło, które dostępne są w panelu administracyjnym usługi IPGate.

login: wb12345 (gdzie 12345 numer pakietu IPGate)
hasło: hasło do tego konta (Abonent sam ustawia hasło w panelu IPGate)

IPGate


W systemie IPGate istnieje możliwość zarządzania parametrami swoich usług internetowych, kont, adresów e-mail itp. poprzez dostępny na www Panel Sterowania Klienta. Nie trzeba instalować serwerów do zarządzania pocztą e-mail w firmie oraz serwerów www. W ramach tak zdefiniowanego pakietu usług można samodzielnie tworzyć dowolną liczbę skrzynek poczty elektronicznej.

Ponadto w każdej chwili, za pośrednictwem stron WWW, można samodzielnie zmieniać adresy e-mail i hasła skrzynek poczty elektronicznej. Aby ułatwić wybór optymalnego rozwiązania przygotowaliśmy kilka standardowych pakietów, które mogą stać się podstawą do skonfigurowania własnego zestawu usług.

Otwórz

WebMail


Dzięki panelowi WebMail istnieje możliwość dostępu do poczty e-mail poprzez WWW z każdego miejsca i w każdej chwili. W celu zalogowania się do swojej poczty wybierz odpowiednie narządzie następnie wprowadź login oraz hasło.

Otwórz

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Komunikaty
Zmiany w pobieraniu opłat za usługi „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata” Ogłoszenie z dnia 07.12.2016 r.

T-Mobile Polska S.A. informuje, że od dnia 7 grudnia 2016 r. nie będą pobierane opłaty za usługi: „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra” /„Prenumerata”, aktywowane automatycznie przy zawieraniu nowych umów lub aneksów po dniu 25 grudnia 2014 r. na podstawie warunków ofert promocyjnych.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu post-paid nastąpi poprzez naliczenie rabatu w pierwszym okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 17 grudnia 2016 r., co oznacza, że konsumenci posiadający aktywną usługę Granie na Czekanie nie poniosą kosztów za tę usługę. Faktury za kolejne cykle rozliczeniowe nie będą już zawierały pozycji dotyczącej usługi Granie na Czekanie.

Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid będzie polegało na doładowaniu kont abonentów pre-paid oraz mix od dnia 17 grudnia 2016 r. kwotą stanowiącą równowartość miesięcznej opłaty za usługę Granie na Czekanie. Zaniechanie pobierania opłat dla segmentu mix oraz pre-paid za usługę dodatkową „Prenumerata” nastąpi od 7 grudnia 2016 r. oznacza to, że abonentom, którzy mają aktywną usługę „Prenumerata” nie będą naliczane opłaty.

Jednocześnie usługa „Granie na Czekanie” / „Szafa Gra”, jest w dalszym ciągu oferowana na zasadach określonych w regulaminie usługi. Więcej na stronach www Serwisu.

Nota Prawna
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Doradca
Nasz doradca
Zapewni Państwu wsparcie we wszelkich kwestiach sprzedażowych:
 • identyfikacja potrzeby Państwa Firmy
 • dopasowanie oferty biznesowej do indywidualnych potrzeb w zakresie nowych umów oraz przedłużenia unmowy
 • prezentacja usług dodatkowych oraz najnowszych rozwiązań biznesowych w ramach dostępnego portfolio usług stacjonarnych i mobilnych T-Mobile S.A.
Doradca
Nasz konsultant
Zapewni Państwu wsparcie we wszelkich kwestiach obsługowych w zakresie:
 • modyfikacji usług
 • wyjaśnienia płatności
 • obsługi reklamacji
 • wsparcia technicznego
Klient biznesowy
Check
+48 604 *** ***
Check
Napisz do nas (za chwilę otworzy się okno maila, w temacie prosimy wpisać nr NIP Państwa firmy po dużej literze "N: ___-___-__-__" w celu szybkiej identyfikacji klienta)
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?
Wypełnij formularz
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego
Konsultant
Agnieszka Kowalska Doradca biznesowy Telefon +48 604 *** ***
Mail napisz do nas
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz wszystkie
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

mapa salonów i sklepów
Mapa salonów
Umów się na spotkanie w wybranym sklepie T-Mobile Wyszukaj salon
mapa zasięgu
Mapa salonów
Sprawdź zasięg T-Mobile, najnowocześniejszej sieci komórkowej w Europie Sprawdź
napisz do nas
Mapa salonów
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12,
02-674 Warszawa