4-7 minut

5 głównych korzyści, które daje audyt bezpieczeństwa IT

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa pomoże określić potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie ochrony informacji. Procedury kontrolne obejmują wiele czynności realizowanych podczas poddawania weryfikacji zarówno systemów, jak i dokumentacji – procedur, polityk, instrukcji, przeglądów, dzienników zdarzeń i prowadzonych analiz. W artykule odpowiemy na pytanie – jakich korzyści możemy spodziewać się po audycie bezpieczeństwa?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. NA JAKIE STRATY NARAŻONE SĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WYNIKU CYBERATAKÓW I NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH?
  2. DLACZEGO AUDYT POZWALA OGRANICZYĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM?
  3. DLACZEGO OCENA PODATNOŚCI JEST TAK WAŻNA W PROCESIE AUDYTU?
  4. NA CZYM POLEGAJĄ TESTY PENETRACYJNE?
  5. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE PODMIOTU AUDYTUJĄCEGO?

Przeprowadzane audyty zwykle obejmują badanie zgodności z przepisami, sprawdzenie stopnia ochrony organizacji przed podatnościami i sposób zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Weryfikacji poddawane są także zasady administrowania użytkownikami, częstotliwość wprowadzania poprawek oprogramowania, zakres szkolenia pracowników, architektura bezpieczeństwa sieci i wiele innych czynników. Wszystkie te aspekty pełnią istotną rolę i przekładają się na ochronę organizacji korzystającej z technologii cyfrowej.

Ważne jest nie tylko to, aby przeprowadzać audyty, ale również robić to w ustalonych odstępach czasu. Regularne audyty pomogą wykryć nowo powstałe luki w bezpieczeństwie oraz niezamierzone konsekwencje zmian organizacyjnych. Ponadto wiele branż rygorystycznie podchodzących do bezpieczeństwa danych – zwłaszcza w służbie zdrowia i sektorze finansowym wymaga systematycznie przeprowadzanych audytów bezpieczeństwa. Regularnie przeprowadzony audyt pozwala zweryfikować, czy wdrożona strategia bezpieczeństwa jest skuteczna.

Oto kilka najważniejszych korzyści wynikających z przeprowadzania audytów bezpieczeństwa:

1. Audyt pozwala obniżyć koszty działania przedsiębiorstwa

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – mówi zasada, którą można odnosić nie tylko do medycyny, ale także do bezpieczeństwa. Audyt pozwala przede wszystkim wykrywać luki w ochronie danych i zapobiegać potencjalnym incydentom. Zdecydowanie tańsze jest przeciwdziałanie takim problemom jak ransomware czy wyciek danych niż ich usuwanie. Według najnowszego raportu firmy Juniper Research1 koszty naruszeń bezpieczeństwa danych wzrosną z 3 trylionów dolarów rocznie w 2019 do ponad 5 trylionów dolarów w 2024 r. Oznacza to średni roczny wzrost kosztów incydentów bezpieczeństwa aż o 11%.

Zdaniem analityków konsekwencją zdarzeń związanych z zaniedbaniem w obszarze bezpieczeństwa będą coraz wyższe kary nakładane przez urzędy oraz ograniczenia możliwości działania przedsiębiorstwa, w tym: niższa sprzedaż i konieczności naprawiania szkód.

2. Zmniejszenie ryzyka

Ocena ryzyka pomaga identyfikować, szacować i ustalać priorytety ryzyka dla organizacji. Audyty bezpieczeństwa to sposób na zbadanie jakości zabezpieczeń firmy pod kątem określonych kryteriów ochrony informacji wyznaczonych przez normy prawne i branżowe.

3. Obniżenie podatności na ataki

Ocena podatności ujawnia wady procedur bezpieczeństwa i systemów, a także jakości kontroli wewnętrznej. Zewnętrzny audyt bezpieczeństwa analizuje słabości, które można wykorzystać do naruszenia bezpieczeństwa w ochronie danych. W wyszukiwaniu luk bezpieczeństwa pomaga oprogramowanie narzędziowe, które służy do skanowania systemów w poszukiwaniu słabości zabezpieczeń i testowania podatności całej sieci.

4. Sprawdzenie słabych stron obrony poprzez testy penetracyjne

Szczególnie ważną częścią audytu są tzw. testy penetracyjne, które w sposób doświadczalny przedstawiają aktualne słabości systemu ochrony informacji. Test przeprowadzany jest przez eksperta działającego jako „haker”, którego celem jest przeprowadzenie próby naruszenia systemów bezpieczeństwa – włamania się. Testerzy penetracji (pentesterzy) korzystają z najnowszych metod hakowania w celu ujawnienia wszystkich słabych punktów technologii wykorzystywanej w przedsiębiorstwie. W tym: chmury, platform mobilnych i systemów operacyjnych.

Istnieją różne rodzaje testów penetracyjnych. Dla przykładu wewnętrzne testy penetracyjne analizują systemy wewnętrzne, podczas gdy zewnętrzne testy penetracyjne koncentrują się na dostępnych publicznie zasobach. Warto również rozważyć hybrydowy test penetracyjny (wewnętrzny, jak i zewnętrzny). Usługi audytowe oferują operatorzy telekomunikacyjni, w tym T‑Mobile. Wśród oferowanych testów można znaleźć: testy penetracyjne infrastruktury, aplikacji i sieci, przeprowadzane zgodnie z najlepszymi przyjętymi na rynku praktykami oraz symulowanie cyberataków na zlecenie klienta. Operator jednocześnie oferuje doradztwo w zakresie architektury systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym testy porównawcze różnych technologii i ocenę produktów dostawców.

Gdy w organizacji doszło już do incydentu, należy jak najszybciej zweryfikować, jakie elementy systemu bezpieczeństwa zostały zaniedbane. W takim wypadku T‑Mobile proponuje analizę poincydentalną, analizę malware, a także badanie śladów, które pomagają w zidentyfikowaniu złośliwego kodu i zbieraniu materiału dowodowego. Operator udostępnia specjalistyczne laboratorium do identyfikowania podatności urządzeń Internet of Things.

5. Zapewnienie zgodności z normami prawnymi i branżowymi

Audyt zgodności jest konieczny dla firm, które muszą przestrzegać określonych przepisów. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym czy opieki zdrowotnej.

Celem tego rodzaju weryfikacji jest zazwyczaj wykazanie, że organizacja spełnia wymogi formalne nakładane przepisami prawa, konieczne do prowadzenia działalności w swojej branży. Firma, która nie przeprowadza kontroli zgodności narażona jest na kary finansowe i czynności prawne, zmierzające nawet do odebrania koncesji. Spełnienie wymogów prawa i norm branżowych jest istotne dla klientów, którzy korzystają z usług firmy dbającej o właściwe standardy bezpieczeństwa. Audyty zgodności z normami takimi jak: RODO, PCI DSS, ISO 27001 oferuje m.in. T‑Mobile.

W przypadku firm audytorskich warto zwrócić uwagę na kompetencje analityków bezpieczeństwa i pentesterów. Powinni oni dysponować nie tylko doświadczeniem, ale również potwierdzać swoją wiedzę certyfikatami gwarantującymi profesjonalizm i najwyższą jakość usług, tj. CISSP, CompTIA, CISM, CRISC, GCFA, CSSLP, CISA, CEH, OSCP i OSCE.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze korzyści wynikające z audytu bezpieczeństwa:

  • Tańsze jest zapobieganie takim problemom jak ransomware czy wyciek danych niż ich usuwanie. Według najnowszego raportu firmy Juniper Research koszty naruszeń bezpieczeństwa danych wzrosną z 3 trylionów dolarów rocznie do ponad 5 trylionów dolarów w 2024 r.
  • Oceny ryzyka pomagają identyfikować, szacować i ustalać priorytety ryzyka dla organizacji. Audyty bezpieczeństwa to sposób na ocenę firmy pod kątem określonych kryteriów bezpieczeństwa.
  • Audyt bezpieczeństwa identyfikuje słabości, które można wykorzystać do spowodowania naruszeń bezpieczeństwa. Podczas testu podatności zespół IT lub ekspert zewnętrzny sprawdzają i ustalają, które wady systemu mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataku.
  • Testy penetracyjne pozwalają w sposób doświadczalny pokazać aktualne słabości systemu zabezpieczeń. Test przeprowadzany jest przez eksperta działającego jako „haker”, którego celem jest przeprowadzenie próby naruszenia systemów bezpieczeństwa – włamania się.
  • Audyt zgodności jest konieczny dla firm, które muszą przestrzegać określonych przepisów. Celem weryfikacji jest wykazanie, że organizacja spełnia normy wymagane do prowadzenia działalności w swojej branży.

1Business losses to cybercrime data breaches to exceed $5 trillion by 2024 https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/business-losses-cybercrime-data-breaches

Usługi Bezpieczeństwa IT

Ten artykuł dotyczy produktu

Usługi Bezpieczeństwa IT

Przejdź do produktu

Data publikacji: 09.06.2020

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Chcesz dostawać informacje o nowych wpisach?

Zostaw swój adres e-mail