Centrum informacji

   

FAQ

1. Co to jest numer klienta i gdzie można go sprawdzić?

Numer klienta znajduje się na fakturze wystawionej przez T-Mobile Polska S.A., tuż pod adresem odbiorcy, prawy górny róg. Jest to ciąg 8 lub 10 znaków, np. 50000XX lub 12000XXXX.

2. Gdzie można zgłaszać usterkę i jak szybko zostanie ona usunięta?

Usterki należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta, dzwoniąc na numer 604 604 604 lub 22 488 03 00, bądź wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: support@t-mobile.pl .

Dokładamy wszelkich starań, aby czas usunięcia awarii skrócić do niezbędnego minimum.

3. Na jakiej podstawie można dokonać zmiany danych rejestrowych
firmy?

Dane firmy mogą zostać zmienione na podstawie pisma opatrzonego pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz aktualnego wyciągu KRS/wypisu z ewidencji (w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozporządzenie właściwego ministra, statut, itp.).

Wszystkie dokumenty należy przesłać faksem na numer 22 413 69 22 lub pocztą elektroniczną na adres: KeyAccount@t-mobile.pl

 

4. W jaki sposób można zamówić duplikat faktury?

Duplikat faktury jest wystawiany bezpłatnie i można go zamówić:

 • telefonicznie - kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 604 604 604.
 • przez internet – wysyłając zamówienie za pomocą aplikacji eserwis, umożliwiającej klientom kontrolę rachunków telefonicznych. Jest ona dostępna pod adresem: http://biznes.t-mobile.pl/pl/eserwis. Jeśli nie posiadasz dostępu do aplikacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

5. Kto jest upoważniony do otrzymywania informacji poufnych?

Ze względu na bezpieczeństwo danych naszych Klientów zlecenia dotyczące uzyskania informacji poufnych będą realizowane na podstawie dyspozycji przesyłanych z adresów upoważnionych przez Klienta.

W celu aktualizacji listy adresów upoważnionych prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, załączając pismo, potwierdzające chęć dokonania zmian, wraz z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej.

6. Czy i w jaki sposób można dokonać cesji umowy?

W celu dokonania cesji umowy na inny podmiot prosimy o przesłanie wymaganych informacji na adres: KeyAccount@t-mobile.pl

 • nazwa Cedenta:
 • zakres cesji: całościowy czy częściowy, jeśli cesja częściowa to należy zidentyfikować: numer klienta lub konkretną usługę Cedenta (identyfikowaną jako CID):
 • nazwa Cesjonariusza:
 • NIP Cesjonariusza:
 • KRS /EDG Cesjonariusza:
 • REGON Cesjonariusza:
 • osoba reprezentująca Cesjonariusza:
 • planowana data cesji:
 • osoby reprezentujące po stronie Cedenta i Cesjonariusza:
 • dokumenty rejestrowe KRS/NIP/REGON:

*Saldo rozliczeń między T-Mobile Polska a klientem w momencie dokonania cesji powinno być zerowe.*
**Zlecenie cesji zostanie zrealizowane z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego.**

7. Co to jest e-faktura?

E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia. Jest wysyłana drogą elektroniczną i zastępuje tradycyjną papierową fakturę.

E-faktury wystawiane przez T-Mobile Polska są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, generowanym za pomocą certyfikatu przyznanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA (Centrum Certyfikacyjne Sigillum). T-Mobile Polska ma możliwość wystawiania faktur w wersji elektronicznej wszystkim swoim Klientom.

E-faktura jest wysyłana na wskazany przez Państwa adres e-mail. Aby upewnić się, że dokument jest oryginalny i został przesłany przez T-Mobile Polska, należy skorzystać z serwisu www.itbcg.pl.

Korzyści:

 • brak papierowych rachunków – mniejsze wydatki na archiwizację; ochrona środowiska
 • wyeliminowanie ryzyka zagubienia – szczególnie ważne w kontekście konieczności udostępnienia faktur organom podatkowym
 • brak ryzyka zaginięcia faktur lub ich trafienia w niepowołane ręce
 • faktura zawsze na czas - regularne otrzymywanie rachunków bez opóźnień czy możliwości zaginięcia przesyłki
 • zaplanowanie wydatków z dużym wyprzedzeniem - fakturę elektroniczną otrzymasz szybciej niż papierową
 • zachowanie możliwości drukowania (np. dla potrzeb akceptacji wewnątrz firmy)
 • można ją odebrać z każdego miejsca- wystarczy dostęp do internetu

8. W jaki sposób można zamówić e-fakturę?

Jeśli chcą Państwo otrzymywać elektroniczną fakturę, prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgody na fakturę elektroniczną, a następnie wysłanie go pocztą na adres:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Otrzymywanie e-faktur jest bezpłatne.

Rozwiązanie zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby nie obciążać naszych Klientów dodatkowymi kosztami lub koniecznością dedykowanego oprogramowania.

Do korzystania z e-faktury wystarczą:

adres e-mail
bezpłatna przeglądarka plików PDF – (np. Adobe Reader w wersji 8 lub wyższej).

9. Gdzie znajdują się informację na temat adresów serwerów DNS, rejestracji domen i SMTP?

Adresy serwerów DNS

Do połączeń z internetem za pośrednictwem naszej sieci zalecamy korzystanie z następujących serwerów DNS:

IPv4
Podstawowy: 217.8.168.244
Zapasowy: 157.25.5.18

IPv6
Podstawowy: 2001:4190:8002:1::3
Zapasowy: 2001:4190:8002:8001::3

Adresy serwerów DNS do celów rejestracji domen

Aby poprawnie delegować domenę na serwery T-Mobile we wniosku rejestracyjnym składanym u operatora domeny nadrzędnej należy podać następujące dane serwerów DNS:

1: ns1.ikp.pl [157.25.5.2] , [2001:4190:8002:1::302]
2: ns2.ikp.pl [217.153.128.156] , [2001:4190:8002:1::2]
3: ns4.ikp.pl [217.8.168.245] , [2001:4190:8002:8001::2]

UWAGA: Istotne jest, aby we wniosku znalazły się wszystkie wymienione powyżej serwery. W przypadku rejestracji niepełnej (braku któregoś z powyższych wpisów) T-Mobile nie może zagwarantować 100% pewności działania usługi.

Konfiguracja uwierzytelniania SMTP

Uwierzytelnianie SMTP (poczty wychodzącej) pozwala wszystkim użytkownikom kont pocztowych T-Mobile na wysyłanie wiadomości e-mail (niezależnie od sposobu i miejsca podłączenia do sieci).

Aby skonfigurować uwierzytelnianie SMTP w swoim oprogramowaniu pocztowym, podaj jako nazwę serwera poczty wychodzącej smtpauth.ipartners.pl, zaznacz opcję logowania do serwera i użyj takiego samego konta i hasła jak dla poczty przychodzącej (POP3). Usługa dostępna jest na porcie 587 oraz 25.

10. Czy można zdalnie sprawdzić stan rachunków telefonicznych?

Tak, umożliwia to aplikacja eserwis. Daje ona możliwość kontrolowania i analizy rachunków telefonicznych. Aplikacja eserwis, połączona bezpośrednio z systemem billingowym, przedstawia bieżący wykaz przeprowadzonych rozmów – czas ich trwania oraz koszt. Umożliwia również dostęp do billingów szczegółowych i sumarycznych za ostatnie sześć okresów rozliczeniowych.

11. W jaki sposób można zgłaszać reklamacje?

Reklamacje mogą Państwo zgłaszać drogą mailową, wysyłając poniższe informacje na adres: KeyAccount@t-mobile.pl

 • Nazwa Abonenta/ Nazwa Firmy:
 • Numer Klienta:
 • Data zawarcia Umowy/ Aneksu/ Zamówienia:
 • Reklamowany okres:
 • Login łącza/ID usługi: (numer telefonu bądź numer usługi podany w nawiasie na fakturze przy nazwie usługi):
 • Opis reklamacji:
 • Adres (miejsce) świadczenia usługi*:
 • Imię i nazwisko Abonenta:
 • Adres e-mail:
 • Numer kontaktowy:

12. Jak udzielić pełnomocnictwo do usług?

13. Zakup sprzętu